ANUNȚ DE PARTICIPARE PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ PROPRIE ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING pentru Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din structura Școlii Gimnaziala Bunesti, comuna Bunesti

Achiziție publică PRESTAREA SERVICIILOR DE CATERING în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Școlii Gim naziale Bunesti, județul Vâlcea.

Comuna Bunesti, județul Vâlcea, in calitate de autoritate contractanta organizează procedura proprie conform Anexei nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea
contractului avand ca obiect SERVICII DE CATERING în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alim entar pentru preșcolarii și elevii Școlii Gim naziale Bunesti, județul Vâlcea, servicii
cuprinse in OUG nr. 77/2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

  • Sursa de finanțare : Programul-pilot conform OUG 77/2023
  • Limba de redactare a ofertei: limba romana;
  • Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor;