Concurs de recrutare pentru funcţia publica de conducere vacantă de secretar generai al UAT comuna Buneşti, judeţul Vâlcea

Concurs de recrutare pentru funcţia publica de conducere vacantă de secretar generai al UAT comuna Buneşti, judeţul Vâlcea

Primăria comunei Bunesti cu sediul în comuna Buneşti, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare în funcţia publică de conducere vacantă de secretar general al unităţii administrativ teritoriale – Buneşti, judeţul Vâlcea, concurs organizat în temeiul art. V din OG 17/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Buneşti, judeţul Vâlcea;

– Proba scrisă va avea loc în data de 11.10.2021, ora 10:00;

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

  • studii universitare de licenţa absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta in stiinte juridice, administrative sau ştiinţe politice;
  • sa fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de maşter în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.
  • în cazul în care la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit.

b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;

c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin(l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

– Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, în termen de 20 zile de la publicarea anunţului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici si al primăriei Bunesti, respectiv în perioada 09.09.2021 – 28.09.2020 si vor cuprinde, in mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările si completările ulterioare :

a) formularul de înscriere prevăzut la anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

djcopii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de maşter în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de maşter în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) copia carnetului de muncă si după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

g) adeverinţa care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de inscriere, sau adeverinţa care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securităţii sau colaborator al acesteia, in condiţiile prevăzute de legislaţia specifica;

* Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale

care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

Perioada timpului de lucru: este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

– Bibliografia de concurs, atribuţiile prevăzute în fişa postului se afişează la sediul instituţiei, la locul de desfăşurare a concursului, respectiv sediul Primăria Comunei Bunesti şi pe site-ul Primăriei comunei Buneşti, judeţul Vâlcea (www.primaria-bunesti.ro) ;

– Relaţii suplimentare se vor solicita de la sediul Primăriei comunei Buneşti, judeţul Vâlcea, sau la telefon 0250/774490 ; 0762258913, persoana de contact Radu Mariana, secretar general cu delegaţie.