Concurs de recrutare pentru funcţia publica de conducere vacantă de secretar general al UAT

Concurs de recrutare pentru funcţia publica de conducere vacantă de secretar general al UAT comuna Buneşti, judeţul Vâlcea

 

Primăria comunei Bunesti cu sediul în comuna Buneşti, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare în funcţia publică de conducere vacantă de secretar generai al unităţii administrativ teritoriale – Buneşti, judeţul Vâlcea, concurs organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020, prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Buneşti, judeţul Vâlcea;

 • Proba scrisă va avea loc în data de 11.01.2021, ora 10:00;

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 • studii universitare de licenţa absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta in stiinte juridice, administrative sau ştiinţe politice;
 • studii universitare de maşter în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.
  1. în cazul în care la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
   • persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a)
   • persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
   • persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Candidaţii trebuie sa indeplineasca condiţiile generale prevăzute la art. 465 alinţi) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, în termen de 20 zile de la publicarea anunţului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici si al primăriei Bunesti, respectiv în perioada 12.2020 – 28.12.2020 si vor cuprinde, in mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările si completările ulterioare :
 1. formularul de înscriere prevăzut la anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de maşter în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de maşter în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. copia carnetului de muncă si după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. adeverinţa care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de inscriere, sau adeverinţa care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securităţii sau colaborator al acesteia, in condiţiile prevăzute de legislaţia specifica;

* Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

Perioada timpului de lucru: este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

 • Bibliografia de concurs, atribuţiile prevăzute în fişa postului se afişează la sediul instituţiei, la locul de desfăşurare a concursului, respectiv sediul Primăria Comunei Bunesti şi pe site-ul Primăriei comunei Bunesti, judeţul Vâlcea (primaria-bunesti.ro);
 • Relaţii suplimentare se vor solicita de la sediul Primăriei comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, sau la telefon 0250/774490 ; 0762258913, persoana de contact Radu Mariana, secretar general cu delegaţie.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Constituţia României;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
 3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată:
 4. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. HG nr.64/201 1 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. HG nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
 10. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
 14. Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 15. OG nr.28/2008 privind Registrul agricol, cu modificările si completările ulterioare;
 16. Ordin nr.289/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 17. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor naţionale, republicată;
 18. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru eleborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare;
 19. Nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 21. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 23. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 24. HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

 

ATRIBUŢIILE SECRETARULUI GENERAL:

 1. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile O.U.G. 57/2019 următoarele atribuţii:
  • avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
  • participă la şedinţele consiliului local;
  • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între acesta şi prefect;
  • coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
  • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
  • asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
  • asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
  • poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
  • poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
  • efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;
  • numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
  • informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi Ia majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
  • asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
  • urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
  • certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ-teritoriale;
  • alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar.
 2. Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (I) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.
 3. Secretarul general comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:
  • în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
  • la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale;
  • la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.
 4. Sesizarea prevăzută mai sus cuprinde:
  • numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
  • data decesului, în format zi, lună, an;
  • data naşterii, în format zi, lună, an; d )ultimul domiciliu al defunctului;
  • bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;
  • date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea
 5. Atribuţia prevăzută la punctul 3 poate fi delegată către una sau mai multe persoane care exercită atribuţii delegate de ofiţer de stare civilă, prin dispoziţia primarului la propunerea secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.
 6. Primarul urmăreşte îndeplinirea acestei atribuţii de către secretarul general al comunei, sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat, în condiţiile de la punctul 5.
 7. Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la punctul 3 atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile.
 8. Secretarii generali ai comunelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părţilor, următoarele acte notariale:
  • legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;
  • legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură privată.
 9. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale mai îndeplineşte, în condiţiile legii si următoarele atribuţii:
  • asigura comunicarea către autorităţile, instituţiile si persoanele interesate a actelor emise de Consiliul local sau de Primar, in termen de cel mult 10 zile.
  • asigura aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor si dispoziţiilor cu caracter normativ şi este responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, in conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
  • întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor profesionale, individuale pentru personalul din compartimentele birourile si serviciile pe care le coordonează;
  • este secretarul Comisiei locale Buneşti pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar completată şi modificată cu Legea nr. 169/1997 şi a Legii nr. 1/2000 si 247/2005.
  • coordonează activitatea de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale;
  • coordonează activitatea de organizare a recensământului populaţiei şi a recensământului agricol;
  • asigură informarea permanentă a primarului în legătură cu problemele specifice care pot apărea;
  • soluţionează adresele transmise de instituţiile publice, petiţii ale cetăţenilor, orice alte cereri care i-au fost transmise spre soluţionare de către primar;
  • semnează certificate de urbanism si autorizaţii de construire/desfiinţare, răspunzând pentru legalitatea acestora;
  • verifică înscrierea bunurilor în Registrul agricol.