Concurs de recrutare pentru funcţia publica de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registru Agricol, comuna Buneşti, judeţul Vâlcea

concurs de recrutare pentru funcţia publica de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registru Agricol,

comuna Buneşti, judeţul Vâlcea
Primăria comunei Bunesti cu sediul în comuna Buneşti, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad professional debutant, concurs organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Buneşti, judeţul Vâlcea;

– Proba scrisă ya avea loc în data de 08.11.2021, ora 10:00.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

– studii universitare de licenţa absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta, in domeniul stiinte inginereşti sau agronomie;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – nu este

cazul.

Candidaţii trebuie sa indeplineasca condiţiile generale prevăzute la art. 465 alinţi) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, în termen de 20 zile de la publicarea anunţului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici si al primăriei Bunesti, respectiv în perioada 06.10.2021 – 25.10.2021 si vor cuprinde următoarele documente :

a) formularul de înscriere prevăzut in anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

djcopii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

f) copia carnetului de muncă si după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

g) adeverinţa care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de inscriere, sau adeverinţa care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securităţii sau colaborator al acesteia, in condiţiile prevăzute de legislaţia specifica;

* Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele

originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de

concurs.

Perioada timpului de lucru: este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

– Bibliografia de concurs, se afişează la sediul instituţiei, la locul de desfăşurare a concursului, respectiv sediul Primăria Comunei Bunesti şi pe site-ul Primăriei comunei Buneşti, judeţul Vâlcea (www.primaria-bunesti.ro) ;

– Relaţii suplimentare se vor solicita de la sediul Primăriei comunei Buneşti, judeţul Vâlcea, sau la telefon 0250/774490, persoana de contact Radu Mariana, secretar general cu delegaţie.

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE- CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI REGISTRU AGRICOL, COMUNA BUNESTI, JUDEŢUL VALCEA
Bibliografia / tematica:

1. Constituţia României, republicată

2. Titlul I şi II ale părţii a Vl-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.O.G. nr.27/2002 – Reglementarea activităţii de solutţionare a petiţiilor, actualizată;

6. O.G. nr.2/2001 – regimul juridic al contravenţiilor;

7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

8. Ordinul nr.25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

9. H.G.R. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;

10. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

11. O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1999;

12. Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar;

13. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

14. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere;

15. Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi unele măsuri adiacente;

16. H.G.R. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiilor şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

17. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

18. H.G.R. nr.401/2013 de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

 • Atribuţiile postului si responsabilităţi – registru agricol:
  soluţionarea cererilor si redactarea răspunsurilor la cererile adresate Compartimentului Agricol;
 • transcrierea şi completarea pe anul în curs în noile registre agricole a poziţiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale;
 • deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de animale;
 • operarea modificărilor in Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moştenirii, donaţii, schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor;
 • tine evidenţa gospodăriilor populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale;
 • înscrierea titurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legea Fondului Funciar si legea 10/2001;
 • conduce evidenţele persoanelor fizice sau juridice care au terenuri în arendă conform Legii 16/1994;
 • întocmeşte şi eliberează adeverinţe de proprietate cu situaţia existentă în registrul agricol,
 • intocmeste si eliberează certificate de producător ( pentru vânzări de produse agricole ), potrivit evidenţelor pe care le deţin după o prealabila verificare in teren ;
 • întocmirea tabelului nominal cu titularii de certificate de producător pentru anul agricol 20-2012 si afişarea pentru asigurarea publicităţii acestora conform art.7 din HGR .nr.661/2001
 • comunicarea la Compartimentul, Registru agricol a modificărilor survenite la vechile proprietăţi inscrise in Registrul Agricol precum si comunicarea noilor proprietari.
 • verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol,
 • întocmirea dărilor de seamă statistice R.AGR,AGR 2A,AGR 2B( cu regim special) privind anumite situaţii din registrul agricol şi care sunt înaintate Direcţiei Judeţene de Statistică Valcea şi DA Valcea în termenele stabilite prin lege;
 • întocmirea machetelor privind exploataţiile zootehnice pe specii – raport tehnic operativ AGR- 6 a – lunar
 • conduce evidenţa asociaţiilor agricole cu personalitate juridică,
 • întocmeşte şi eliberează adeverinţe de şomaj, ajutor social, handicap,succesiune, şi burse ;
 • verificări în teren a veridicităţii datelor declarate în registru agricol;
 • centralizează toate datele înscrise în registrul agricol:

– nr.poziţiilor înscrise în Registrul Agricol

– terenuri aflate in proprietate pe categorii de teren

– modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii.

– suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii pe culturi.

– pomi fructiferi răzleţi pe raza localităţii

– suprafaţa plantaţiilor pomicole si numărul pomilor pe raza localităţii.

V Numerotarea actelor şi întocmirea proceselor-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul Compartimentului Agricol

V întocmirea borderourilor în vederea expedierii corespondenţei adresată Compartimentului Agricol

V verificarea poziţiilor din registrul agricol şi eliberarea de adeverinţe pentru persoanele defuncte, solicitate de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Valcea, în vederea întocmirii sesizării privind deschiderea procedurii succesorale şi transmiterea către Camera Notarilor Publici

V îndeplinirea oricăror alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa postului, în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului sau direct, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte;

V Participă la Programul de verificare în teren a veridicităţii datelor înscrise în evidenţele fiscale şi în registrul agricol a terenurilor agricole intravilane.

V Colaborarea cu alte compartimente din cadrul instituţiei, care au drept obiect de activitate suprafeţe de terenuri, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, sau în proprietatea publică sau privată a Statului Român sau unităţii administrativ-teritoriale.

 

 •  întocmeşte diferite situaţii privind date şi informaţii referitoare la persoanele fizice care deţin terenuri date în arendă, informaţii referitoare la persoanele juridice care deţin terenuri, informaţii referitoare la persoanele fizice care deţin terenuri in proprietate în comuna Bunesti, în vederea verificării modului de declarare şi stabilirea impozitului datorat de persoanele fizice /juridice prin punerea de acord a datelor referitoare la terenurile înscrise în Registrul Agricol, informaţii solicitate de Curtea de Conturi.

Corespondenţa cu alte instituţii: OCPI Valcea; Prefectura Judeţului Valcea, Direcţia Agricolă, Direcţia Jud. de Statistică Valcea,D.S.V. Valcea etc.şi cu organele de anchetă, din proprie iniţiativă sau la solicitarea acestora.

efectuarea studiu individual si documentare în domeniul legislaţiei aplicabile ;

Perfecţionarea profesională prin urmărirea legislaţiei, participarea la cursuri de specialitate şi punerea în practică a cunoştinţelor acumulate.

Punerea în aplicare a prevederilor Legilor Fondului Funciar, respectiv Legea nr. 18/1991-republicată, Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.247/2005 Duce la îndeplinire dispoziţiile Primarului si hotărârile Consiliului Local ;

Respectă prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare şi prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE

V Respectă normele şi îndatoririle prevăzute în O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările si completările ulterioare;