concurs de recrutare pentru funcţia publica de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Buget Finanţe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane, comuna Buneşti, judeţul Vâlcea

concurs de recrutare pentru funcţia publica de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Buget Finanţe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane, comuna Buneşti, judeţul Vâlcea
Primăria comunei Bunesti cu sediul în comuna Buneşti, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad professional debutant, concurs organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Buneşti, judeţul Vâlcea;

– Proba scrisă va avea loc în data de 08.11,2021, ora 10:00.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

– studii universitare de licenţa absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta, in domeniul stiinte economice sau juridice;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – nu este cazul.

Candidaţii trebuie sa indeplineasca condiţiile generale prevăzute la art. 465 alinţi) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, în termen de 20 zile de la publicarea anunţului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici si al primăriei Bunesti, respectiv în perioada 06.10.2021 – 25.10.2021 si vor cuprinde următoarele documente :

a) formularul de înscriere prevăzut in anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

djcopii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

f) copia carnetului de muncă si după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

g) adeverinţa care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de inscriere, sau adeverinţa care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securităţii sau colaborator al acesteia, in condiţiile prevăzute de legislaţia specifica;

* Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele

originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de

concurs.

Perioada timpului de lucru: este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

– Bibliografia de concurs, se afişează la sediul instituţiei, la locul de desfăşurare a concursului, respectiv sediul Primăria Comunei Bunesti şi pe site-ul Primăriei comunei Buneşti, judeţul Vâlcea (www.primaria-bunesti.ro) ;

– Relaţii suplimentare se vor solicita de la sediul Primăriei comunei Buneşti, judeţul Vâlcea, sau la telefon 0250/774490, persoana de contact Radu Mariana, secretar general cu delegaţie.

Bibliografia / tematica:

1. Constituţia României, republicată

2. Titlul I şi II ale părţii a Vl-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;

6. Hotararea Guvernului nr. 1/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

7. Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare;

8. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitate de soluţionare a petiţiilor, cu modificările si completările ulterioare;

9. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

10. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare;