Concurs de recrutare – secretar general

Primăria Comunei Bunești, județul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru  funcția publica de conducere vacantă specifica de secretar general al Unității Administrativ Teritoriale – Bunești, județul Vâlcea, concurs organizat în baza art.618 alin.(2) din OUG 57/2019.

 

Denumirea funcției publice vacante:

– Secretar general al unităţii administrativ-teritoriale.

 

            Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Bunesti, județul Vâlcea in data de 09  mai 2022, ora 10.00 probă scrisă.

 1. Data de publicare a anunțului: 04 .04.2022.
 2. Dosarele se depun la sediul instituției publice în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul acesteia www.primaria-bunesti.ro și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP): 04.04.2022- 26.04.2022 ;
 3. Selectia dosarelor de inscriere : 27.04.2022-03.05.2022 ;
 4. Data si ora probei scrise : 09.05.2022, ora 10.00.

 

Condiții de participare la concurs, respectiv conditiile prevazute de lege

Conditii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 alin (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Adminstrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

            Condiții specifice :

–  studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte juridice, administrative sau ştiinţe politice;

– sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

–  vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

– în cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

 1. a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a);
 2. b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
 3. c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

 

Bibliografia , tematica , atributiile prevazute in fisa postului precum si alte date necesare desfasurarii concursului se afiseaza pe pagina de internet a institutiei .

Relatii suplimentare se vor solicita de la sediul Primăriei Comunei Bunești, județul Vâlcea sau la telefon 0250774490 ; e-mail: bunesti@vl.e-adm.ro, persoana de contact  consilier superior Zotica  Elena  Dorina.

 

Tematica

1.Constituţia României, republicată;
2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 3.O.G. nr.137/2000 – privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr.202/2002 – privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr.554/2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Legea nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
7.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr.24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
9.Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr.287/2009 – Codul Civil, art. 375-378 şi art. 858-875 cu modificările şi completările ulterioare;
11.Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Legea nr.18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
13.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
14. HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

15.Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

16.HG nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;

 1. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

19.Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

20.Legea nr. 16/1996 a Arhivelor naţionale, republicată;

21.OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice , pentru modificarea si completarea Legii 144/2007 privind infiintarea , organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;

23.OG 28/2008 privind Registrul Agricol , cu modificarile si completarile ulterioare;

24.Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice , a functiilor publice si in mediul de afaceri , prevenirea si sanctionarea coruptiei , cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei Comunei Bunesti, in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului pe site-ul Agentiei Nationala a functionarilor publici si a primariei Bunesti si vor cuprinde in mod obligatoriu documentele cuprinse la articolul 49 din HG 611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. Formularul de inscriere din HG 611/2008, modificata,
 2. Curriculum vitae, modelul comun european;
 3. Copia actului de identitate;
 4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. Copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de maşter în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/201 1, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Copia carnetului de muncă si după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. Adeverinţa care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. Cazierul judiciar;
 9. Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de inscriere, sau adeverinţa care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securităţii sau colaborator al acesteia, in condiţiile prevăzute de legislaţia specifica,

* Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIE

1.Constituţia României, republicată;
2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare :
3.O.G. nr.137/2000 – privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr.202/2002 – privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr.554/2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Legea nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
7.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr.24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
9.Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr.287/2009 – Codul Civil, art. 375-378 şi art. 858-875 cu modificările şi completările ulterioare;
11.Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Legea nr.18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
13.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
14. HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

15.Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

16.HG nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;

 1. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

19.Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

20.Legea nr. 16/1996 a Arhivelor naţionale, republicată;

21.OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice , pentru modificarea si completarea Legii 144/2007 privind infiintarea , organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare;

23.OG 28/2008 privind Registrul Agricol , cu modificarile si completarile ulterioare;

24. Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice , a functiilor publice si in mediul de afaceri , prevenirea si sanctionarea coruptiei , cu modificarile si completarile ulterioare.

 

FIȘA POSTULUI

 

1. Denumirea postului : SECRETAR GENERAL UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
2. Nivelul postului: FUNCTIE PUBLICA SPECIFICĂ DE CONDUCERE
3. Scopul principal al postului :

– prevederile art. 243 din O.U.G. nr. 57.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice pentru ocuparea postului

1.Studii de specialitate :

-studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în științe juridice, administrative sau științe politice;

2. Perfecționări (specializări):
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) : – cunoștinte de operare calculator;
4. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere) : –
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: experiența în domeniul administrației publice, capacitatea de a evalua, a examina și a lua decizii imediate în situațiile de criză și în orice altă situație, dinamism, receptivitate, corectitudine, exigență și obiectivitate, loialitate față de lege și fidelitate față de instituția primarului și consiliul local.
6. Cerințe specifice: delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.
7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): Capacitatea de a conduce, capacitatea de implementare; capacitatea de a rezolva eficient problemele ; capacitatea de asumare a responsabilităţilor; capacitatea de a lucra independent şi în echipă;capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite; capacitatea de analiză şi sinteză; creativitate si spirit de iniţiativă; capacitatea de planificare şi a acţiona strategic.
Atribuțiile postului:
1) Avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local;
2) Participă la sedintele consiliului local ;
3) Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar;
4) Coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a

dispozițiilor primarului;

5) Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
6) Asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului- verbal al ședințelor consiliului local și redactarea hotărârilor consiliului local;
7) Asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;
8) Poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;
9) Poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;
10) Efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor locali;
11) Numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
12) Informează președintele de ședință sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
13) Asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;
14) Urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2); informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
15) Certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
16) Alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar;
17) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 147 alin. (1) și (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) și (2), secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru activitățile curente.
18) Secretarul general al comunei, comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:
a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situația în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
b) la data luării la cunoștință, în situația în care decesul a survenit pe raza altei unități administrativ-teritoriale;
c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competență teritorială se află imobilele defuncților înscriși în cărți funciare înființate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.
19) Secretarii generali ai comunelor unde nu funcționează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părților, următoarele acte notariale:
a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părți, în vederea acordării de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul orașelor a beneficiilor de asistență socială și/sau serviciilor sociale;
b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părți, cu excepția înscrisurilor sub semnătură privată.
20) Coordonează şi alte compartimente de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului stabilite de primar;
21) Primește propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice în condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională;
22) Participă la şedinţele comisiei locale de fond funciar;
23) Asigură lucrările de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar completată și modificată cu Legea nr. 169/1997 și a Legii nr. 1/2000 și Legea nr. 247/2005;;
24) Primeşte notificările depuse de către persoanele care solicită restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv;
25) Urmăreşte modul de încheiere şi înregistrarea contractelor de arendă;
26) Coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi de ţinere la zi a Registrului Agricol;
27) Își dă acordul pentru modificările datelor înscrise în registrul agricol;
28) Certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității/subdiviziunii administrative-teritoriale;
29) Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanelor interesate, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
30) Informează instituţia Prefectului Vâlcea cu privire la stările de incompatibilitate ale aleşilor locali constatate sau care au fost sesizate de către orice persoană ;
31) Atribuţii cu privire la implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese – primire, înregistrare, consultanţă, afişare, comunicare către Agenţie;
32) Avizează pentru legalitate certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire/desființare, răspunzând pentru legalitatea acestora;
33) Coordonează compartimentele și activitățile cu caracter juridic, autoritate tutelară şi asistență social;
34) Coordonează activitatea de organizare și desfășurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale;
35) Coordonează activitatea de organizare a recesământului populației și a recesământului agricol;
36) Controlează activitatea de ordonare, inventariere și selecționare a arhivei instituției și păstrarea acesteia de către persoana responsabilă cu gestionarea fondului arhivistic; Informează de urgență, în scris, conducerea în situația în care constată nerespectarea procedurilor de arhivare, păstrare și distrugere a documentelor;
37) Operează în Registrul electoral;
38) Este membru în Comitetul local pentru Situații de Urgență;
39) Respectă prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 și a altor dispoziții de drept UE sau de

drept intern referitoere la protecția datelor cu caracter personal;

40) Atribuţii cu privire la revizia procedurile operaţionale specifice activităţilor din fişa postului ;
41) Pe perioada concediilor substituie și este substituit de către d-na Radu Mariana
42) Soluționează adresele transmise de instituțiile publice, petiții ale cetățenilor, orice alte cereri care i-au fost transmise spre soluționare de către primar;
43) Asigură informarea permanent a primarului în legătură cu problemele specifice care pot să apară;
44) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar ;