PROCES VERBAL – AFIȘAJ ELIGIBILITATE CANDIDAȚI

Nr. 2798 din 02.04.2024
PROCES VERBAL – AFIȘAJ ELIGIBILITATE CANDIDAȚI
încheiat azi 02.04.2024

Subsemnatii: luliana Corina Marin, Radu Mariana și Ancuța Gheorghe- Adrian în calitate de membrii in Comisia de examen pentru ocuparea funcției publice publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT BUGET-FINANȚE, CONTABILITATE, IMPOZITE ȘI TAXE, RESURSE UMANE, constituită prin Dispoziția primarului nr. 66 din 11.03.2024 si Filea Camelia-Magdalena, secretar al aceleiași comisii, am procedat la afișarea rezultatului eligibilității candidaților.

în urma verificării și analizării dosarelor de concurs, membrii comisiei au stabilit următoarea situație:

Nr. crt. Identificatorul unic al candidatului Rezultatul verificării eligibilității candidatilor Motivul respingerii dosarului de concurs
1. 2387/20.03.2024 ADMIS
2. 2547/27.03.2024 ADMIS
3. 2664/01.04.2024 ADMIS