PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLATRE ECONOMICO- SOCIALA A COMUNEI BUNESTI, JUDEŢUL VACEA, pentru perioada 2021-2027

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLATRE ECONOMICO- SOCIALA A COMUNEI BUNESTI, JUDEŢUL VACEA, pentru perioada 2021-2027

Consiliul local Bunesti, judeţul Valcea, intrunit in şedinţa publica

ordinara in data de la care participa un număr de consilieri din numărul

total de 11 aleşi in funcţie;

Văzând că prin Hotararea nr.30/2021 doamnul consilier Grigoroiu Dan- Constantin a fost ales ca preşedinte de şedinţă;

Având in vedere:

-Proiectul de hotarare, referatul de aprobare al primarului comunei Bunesti, cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a comunei Bunesti, judeţul Valcea, pentru perioada 2021-2027 înregistrat sub nr. 5470/11.08.2021

-raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 5471/11.08.2021;

  • Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotarare inregistrat la nr… /.08.2021 intocmit de secretarul general al comunei Bunesti;
  • Raportul comisiilor de specialitate prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare nr. /.08. 2021;

In conformitate cu prevederile:

-art.129 alin (1), (2), lit b) coroborat cu alin. (4), lit.(e) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.139 alin (1), art.196 alin (1), lit.a), art.197 alin (1),(2),(4), art.198 alin (1), (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările si completările ulterioare.

 

HOTARARE

Art.l Se aproba Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei Bunesti, pentru perioada 2021-2027, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Primarul comunei Bunesti va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin intermediul compartimentului de specialitate, iar secretarul general va asigura comunicarea prezentei hotarari: Instituţiei Prefectului, judeţul Vâlcea in vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Bunesti, si aducerea la cunoştinţa publica prin afişare pe pagina de internet www.primaria-bunesti.ro.

 

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotarare privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLATRE ECONOMICO-SOCIALA A COMUNEI BUNESTI, JUDEŢUL VACEA, pentru perioada

2021-2027

OUG nr.57/2019, privind Codul administrative, cu modificările si completările ulterioare, prevede la art.l29 alin. (4), lit. “e”, ca in exercitarea atribuţiilor sale, consiliul local “aproba strategii privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale”.

Unul dintre principalele instrumente pe care comunităţile locale il utilizează pentru a avea certitudinea ca politicile si programele prognozate corespund aşteptărilor cetăţenilor si necesităţilor de dezvoltare durabila il reprezintă planificarea stategica.

Strategiile de dezvoltare locala fac posibila coordonarea active a proceselor de dezvoltare care au loc in teritoriu, luarea in considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior si fac posibila abordarea proactive, realizata intr-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritoriala.

Strategiile de dezvoltare locala sunt caracterizate de cel puţin şapte trasaturi, respectiv:

-imagine asupra viitorului- strategia cuprinde direcţiile viitoare de dezvoltare ale comunităţii locale si se constituie intr-un document coerent, exprimând o abordare integrata a problemelor cu care se confrunta comunitatea si care prezintă aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazate pe potenţialul local de dezvoltare.

-creativitate – prin intermediul strategiei sunt prezentate alternativele, posibilele scenarii de dezvoltare gândite astfel incat sa se ia in considerare cat mai mult din potenţialul de dezvoltare al zonei vizate.

-flexibilitate- caracterul flexibil al; stategiei de dezvoltare locala vine in sprijinul faptului ca aceasta avantajeaza sisteme care se adapteaza in permanenta condiţiilor externe si modificării situaţiei interne.

-activitate – o strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul ca ia in considerare influentele diferiţilor factori interni si/sau externi ai regiunii tinta, dar conţine si elemente proactive, construind posibile planuri si programe ce urmeaza a fi aplicate pentru diferite situaţii ce ar putea sa apara pe parcurs.

-creata pentru acţiune – principiul acţiunii care sta la baza unei strategii de dezvoltare se datoreaza faptului ca ea este compusa de programe a căror aplicare implica acţiune concreta directionata spre imbunatatirea situaţiei regiunii tinta.

-orientare spre schimbare – orientarea spre schimbare reiese din faptul ca strategiiile urmăresc elaborarea unui pachet de programe care, odata implementate, sa duca la schimbare pe plan social, la o mai buna valorificare a potenţialului local, precum si orientarea activitatilor de dezvoltare in concordanta cu procesele înregistrate pe plan local.

-orientare spre un câştig durabil – scopul planificării strategice este orientat spre atingerea unei dezvoltări durabile.

 

Conceptul de dezvoltare durabila s-a cristalizat in timp, pe parcursul mai multor decenii, si a capatat valenţe politice precise in contextual globalizarii, reprezentând rezultatul unei abordări integrate a factorilor politici si decizionali in care protecţia mediului si creşterea economica pe termen lung sunt considerate complementare si reciproc dependente.

Pentru comuna Bunesti, jud. Valcea, dezvoltarea durabila nu reprezintă o opţiune, ci singura perspectiva raţionala de valorificare sustenabila a potenţialului natural, economic si uman.

Pentru ca dezvoltarea durabila sa reuseasca, comuna Bunesti, jud. Valcea, are nevoie, înainte de orice, de un portofoliu de proiecte capabile sa atraga sis a utilizeze efficient fondurile europene, cel mai potrivit reprezentandu-1 strategia de dezvoltare economico-sociala a localităţii.

Strategia de dezvoltare este gandita si elaborate astfel incat sa răspundă nu numai nevoilor reale, actuale ale cetăţenilor, ci si nevoilor generaţiilor viitoare. Strategia pleaca de la premisa ca, dezvoltarea durabila prezintă un cadru de gândire care, odata insusit de către cetatean, va ajuta la crearea unei societăţi mai echitabile, definita prin echilibru si solidaritate si care sa poata face fata schimbărilor aduse de probleme actuale, inclusive scăderea demografica. Grija statului fata de cetatean si respectful cetăţeanului fata de instituţii, fata de aproapele sau, de valorilemorale si diversitatea culturala si etnica, vor duce la o societate durabila.

Planificarea dezvoltării durbile a comunei Bunesti, judeţul Valcea, va conduce la: -construirea unei viziuni complexe socio-economica, de mediu, a reglementarilor administrative-institutionale ale teritoriului, capabila sa transpună dimensiunea locala in scenariul regional, naţional si European;

-promovarea unei abordări eficiente in alocarea veniturilor publice, care sa permită utilizarea eficienta a resurselor financiare sis a identifice priorităţile;

-promovarea logicii integrării intre diferitele arii tematice atinse de procesul de planificare strategica’

-identificarea propunerilor de proiecte integrate de dezvoltare teritoriala durabila; -cuprinderea activitatii de monitorizare, selecţie si accesare a instrumentelor de finanţare disponibile atat la nivel comunitar, cat si naţional si regional;

-activarea proceselor de programare participative, împreuna cu interlocutorii economici si sociali;

-acordarea de sprijin instituţiilor din zona comunei Bunesti, judeţul Valcea, in fazele de regandire a propriei misiuni si redefinire a reglementarilor organizationale si de gestiune interna.

Principiile care au stat la baza procesului de elaborare a strategiei au fost:

-transparenta;

-asigurarea conţinutului ştiinţific al informaţiei;

-obiectivitatea;

-coerenta si continuitatea demersului.

In vederea evaluării, in planificarea strategica au fost studiate punctele tari sioportunitatile localităţii pentru a contribui la atingerea scopurilor propuse si pentru a se atinge cu success toate părţile componente ale planului de dezvolatare.

Instrumental folosit pentru realizarea acesteia este Analiza S.W.O.T. (capitolul IV), deoarece aceasta poate sa răspundă concret la 4 întrebări fundamentale:

 

-Care sunt punctele tari ale localităţii pe care se poate construi o strategie de dezvoltare durabila?

-Care sunt punctele slabe si cum pot fi ele rezolvate prin intermediul strategiei actuale?

-Care sunt oportunităţile localităţii si cum pot fi folosite intelligent, astfel incat sa duca la reuşite?

-Ce ameninţări exista si ce masuri ar trebui implementate pentru a se asigura îndeplinirea strategiei?

In scopul eliminării disparitatilor existente intre comuna Bunesti, jud. Valcea si celelalte zone ale regiunilor din tara sau Europa, in vederea sprijinirii si promovării unei dezvoltări economice si sociale echilibrate a tuturor regiunilor României, prin imbunatatirea condiţiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri care determina creşterea economica, se propune ca obiectivul general de dezvoltare in perioada 2021-2027 sa fie dezvolatrea economico-sociala a localităţii Bunesti intr-un cadru de cercetare, dezvoltare si inovarea pentru cea mai buna utilizare are surselor naturale si umane in vederea valorificării oportunităţilor create de statutul României de membru al UE.

Tinad cont de cele expuse, propun aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata.

 

Documente atasate:

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLATRE ECONOMICO- SOCIALA A COMUNEI BUNESTI

Strategia de Dezvoltare Bunești Varianta FINALA