Proiectul bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2022

PROCES- VERBAL DE AFIŞARE încheiat astazi, 06.01.2022

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica si ale art. 135 alin.(4) din Ordonanţa de Urgnta nr.57/2019 privnd Codul Administrativ, am procedat la afişarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bunesti, pentru anul 2022, la sediul Primăriei comunei Bunesti.

 

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale , modificata si completata, Comuna Bunesti, judeţul Valcea aduce la cunoştinţa publica

Proiectul bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2022

Proiectul cu documentaţia de baza pot fi consultate incepand cu data de 06.01.2022 pe panoul de afisaj de la sediul Primăriei Bunesti si pe site-ul Primăriei Comunei Bunesti la adresa www.primaria-bunesti.ro , secţiunea Informaţii publice si documente publice.

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 , puteti transmite in scris opinii, propuneri si sugestii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice pana la data de 21.01.2022.

Opiniile , propunerile si sugestiile privind proiectul de hotarare se vor transmite :

– prin posta către Primăria Comunei Bunesti , str.Principala , nr.l, sat Titireci, judeţul Valcea;

prin e-mail la adresa :bunesti@vl.e-adm.ro;

– prin fax la nr.0250774434;

– prin depunere la registratura Primăriei Comunei Bunesti, judeţul Valcea.

Persoana responsabila cu primirea opiniilor, propunerilor si sugestiilor privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice este Zotica Elena Dorina , consilier superior in cadrul Compartimentului Buget , Finanţe, Contabilitate , Impozite si Taxe si Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Bunesti.

Sugestiile si propunerile dumneavoastră vor fi analizate , urmând a se prezenta Consiliului Local Bunesti forma finala a proiectului in cadrul şedinţei de aprobare a Bugetului local al Comunei Bunesti pe anul 2022.

Termenul maxim de aprobare a bugetului local este de 45 de zile de la data publicării Legii nr.317/2021.