ANUNȚ CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE CARE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ CEREREA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2023-MARTIE 2024 ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE CARE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ CEREREA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2023-MARTIE 2024 ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

 

LEGE nr. 226 din 16 septembrie 2021-cu modificările si completările ulterioare, privind stabilirea măsurilor de protecție socială
pentru consumatorul vulnerabil de energie

Declarația pe proprie răspundere semnată de titularii cererilor privind veniturile, depozitele bancare, tranzacțiile imobiliare, sumele/ câștigurile din jocuri de noroc sau pariuri, bunurile mobile și imobile, precum și componența familiei este dată în conformitate cu prevederile Codului Penal.

Actele doveditoare care se vor anexa cererii și declarației, pentru obținerea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie sunt:

 1. contractul de vânzare-cumpărare a locuinței sau contractul de închiriere sau subînchiriere, mandat de reprezentare din partea titularului (împuternicire sau declarație), certificat de moștenitor, pentru titularii de cerere care au calitate de proprietar/adeverinta rol pentru titularii de cerere care nu au calitate de proprietar;
 2. copie CI/BI/certificat de naștere, pentru titularul cererii și toți ceilalți membri ai familiei care locuiesc împreună cu domiciliul înscris la adresa pentru care solicită dreptul, hotărârea judecătorească de divorț / de încredințare în vederea adopției / tutelei /curatelei / plasament;
 3. documentele justificative privind toate veniturile familiei /persoanei singure: (așa cum sunt descrise și în cerere la fiecare categorie de venit):
 • adeverințe de venit pentru salariați care să cuprindă venitul net din luna anterioară cererii ,bonuri de masă,alte venituri și stimulente de natură salarială;
 • cupon /mandat postai pentru pensii, indemnizații și alocații/alocații de plasament, inclusiv pensii de întreținere ale copiilor,în urma divorțului părinților și altele ,conform categoriilor de venit, detaliate în cerere;
 • declarații de impunere pentru persoanele fizice autorizate, obținute de la Administrația financiară;
 • adeverințe de venit pentru categoria de venituri din arendă/dividende/chirii/subvenție APIA sau alte venituri cu regim de reținere la sursă( depozite bancare, pariuri, jocuri de noroc).

(l)în conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din legea nr.416/2001, „La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, , a alocației de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, a bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzut în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, a stimulentului educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială “Bani de liceu”, cu modificările și completările ulterioare, precum și veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) In cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social.

 1. Certificatul de înmatriculare a autoturismului/motocicleta/ certificat radiere după caz, deoarece nu se acordă ajutor de încălzire sau supliment pentru energie pentru cei care dețin autoturisme/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani. Excepție fac doar autoturismele adaptate persoanelor cu handicap. Este permis doar deținerea unui singur autoturism /motocicletă care să aibe vechime mai mare de 10 ani.
 2. în cazul persoanelor care nu au domiciliul stabil pe raza comunei Bunesti, adeverință de la Primăria de domiciliu din care să rezulte că nu au solicitat acest drept și adeverință care să ateste bunurile mobile și imobile pe care le dețin.
 3. Atenție la depozitele bancare mai mari de 3000 de lei care constituie bun ce nu permite acordarea ajutoarelor de încălzire sau a suplimentului pentru energie!
 4. Factura pentru cei care solicită suplimentul pentru energie.

Pentru cei care solicită ajutorul la lemne, combustibili petrolieri, (cu excepția beneficiarilor de ajutor social) este necesar să solicite adeverință de la, registrul agricol – Primăria Bunesti, cu culturile de teren agricol și numărul de animale și păsări pe care le dețin.

 1. Titular al ajutorului – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplinește condițiile legale de acordare, și poate fi, după caz: proprietarul locuinței, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere sau cu rezerva dreptului de abitație/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute de Codul Civil.

Dreptul la suplimentul pentru energie acordat concomitent cu orice tip de ajutor pentru încălzire a locuinței se stabilește printr-o singura dispoziție a primarului.

Cererea și declarația pe proprie răspundere să fie completate corect, cu maximă seriozitate (în toate spațiile), conform indicațiilor din formular.

 1. Modificarea de venit, a componentei familiei / de reședință / a bunurilor mobile și imobile chiar și din alte județe ale familiei beneficiare, implică completarea unei noi cereri în termen de 5 zile de la producerea unei astfel de situații și se depune prin Asociația de proprietari, la Primăria din Bunesti – pentru a modifica sau înceta dreptul la ajutor de încălzire sau a suplimentului pentru energie, după caz.
 2. Termenul limită pentru depunerea cererilor, indiferent de tipul de ajutor, este 20 noiembrie 2023, pentru a beneficia de acest drept, pe perioada întregului sezon, suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului.

Cererile depuse ulterior pe parcursul sezonului rece (noiembrie 2023 – martie 2024) se vor soluționa cu luna curentă pentru cererile depuse până pe 20 a lunii și cu luna următoare pentru cele care depășesc această dată).

BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL SI ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI, CARE SE INCADREAZA IN PREVEDERILE LEGII 226/2021, TREBUIE SA FACA CERERE PENTRU A PUTEA BENEFICIA DE ACESTE DREPTURI!!!!!!

 

TRANȘE de VENIT si CUANTUMURI SUBVENȚII AJUTOR ÎNCĂLZIRE

GAZE NATURALE — Valoare de referință: 250 Iei
VENITURI PROCENT VALOARE SUBVENȚIE
> 200 lei 100% 250 lei
200,1 -320 lei 90% 225 lei
320,1 -440 lei 80% 200 lei
440, 1 – 560 lei 70% 175 lei
560,1 -680 lei 60% 150 lei
680,1 -920 lei 50% 125 lei
920,1 – 1040 lei 40% 100 lei
1040,1 – 1160 lei 30% 75 lei
1160,1 – 1280 lei 20% 50 lei
1280,1 – 1386 lei-

FAMILII

10% 25 lei
1280,1 -2053 lei – PERSOANE SINGURE 10% 25 lei

 

ENERGIE ELECTRICĂ – Valoare de referință: 500 lei
VENITURI PROCENT VALOARE SUBVENȚIE
> 200 lei 100% 500 lei
200,1 -320 lei 90% 450 lei
320,1 -440 lei 80% 400 lei
440, 1 – 560 lei 70% 350 lei
560,1 -680 lei 60% 300 lei
680,1 -920 lei 50% 250 lei
920,1 – 1040 lei 40% 200 lei
1040,1 – 1160 lei 30% 150 lei
1160,1 – 1280 lei 20% 100 lei
1280,1 – 1386 lei-

FAMILII

10% 50 lei
1280,1 -2053 lei —

PERSOANE SINGURE

10% 50 lei

 

COMBUSTIBILI SOLIZI si LICHIZI — Valoare de referință: 320 lei

» >

VENITURI PROCENT VALOARE SUBVENȚIE
> 200 lei 100% 320 lei
200,1 -320 lei 90% 288 lei
320,1 -440 lei 80% 256 lei
440, 1 – 560 lei 70% 224 lei
560,1 -680 lei 60% 192 lei
680,1 -920 lei 50% 160 lei
920,1 – 1040 lei 40% 128 lei
1040,1 – 1160 lei 30% 96 lei
1160,1 – 1280 lei 20% 64 lei
1280,1 – 1386 lei –

FAMILII

10% 32 lei
1280,1 -2053 lei – PERSOANE SINGURE 10% 32 lei

 

SUPLIMENT ENERGIE
GAZE NATURALE 10 LEI
ENERGIE ELECTRICĂ 30 LEI
COMBUSTIBILI SOLIZI și LICHIZI 20 LEI
Singura sursă de energie – ENERGIA ELECTRICĂ 70 LEI

 

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI

PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Familiile al căror venituri pe membru de familie este mai mare de 1386 lei /persoana sau de 2035 lei in cazul persoanei singure

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
2 Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă
Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
  Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
6 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcționare
Depozite bancare  
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii  
Tercnuri/crecătorii animale sau păsări  
1 Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie