Anunț publicitar privind achiziționarea: creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Bunesti, etapa II

ANUNȚ PUBLICITAR
privind achiziționarea: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE AINFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA BUNESTI, ETAPA II
JUDEȚ VÂLCEA cu respectarea Legii 98/2016, prin achiziție directă.

în temeiul:

(7) In cazul achiziției directe, autoritatea contractantă:

 1. are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a wehsile-ului propriu sau al SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziționate, pentru achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;
 2. are obligația de a consulta minimum trei operatori economici pentru achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 140.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări, dar mai mică sau egală cu valoarea menționată la Ut. a); dacă în urma consultării autoritatea contractantă primește doar o ofertă valabilă din punctul de vedere al cerințelor solicitate, achiziția poate fi realizată;

fiare dreptul de a achiziționa pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;

d)are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte, dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică de 9.000 lei, fără TVA.

Cadrul legal specific:

Legea 98/2016 privind achizițiile publice actualizată;

> Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

> Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Termenul de depunere a ofertei tehnice și ofertei financiare: 09.03.2023, ora 15:00;

Sursa de finanțare: Administrația Fondului pentru Mediu si buget local;

Valoarea estimata: 800,455.23 lei fara TVA

Tip anunț: într-o secțiune dedicată a website-ului propriu;

Tip contract: Contract de lucrări;

Cod CPV: 45310000-3 – Lucrări de instalații electrice

45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)

34928500-3 Echipament de iluminat stradal (Rev.2)

31520000-7 lămpi si aparate de iluminat

Corpuri de iluminat – cod CPV 31527200-8

Criteriul de atribuire al contractului: prețul cel mai scăzut cu respectarea tuturor cerințelor.

Condiții contract: Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrărilor. Contractantul se obliga ca pe perioada derulării contractului sa respecte legislația in vigoare privind condițiile de mediu, social si cu privire la relațiile de munca (declarație modele formulare).

Ofertele depuse peste termenul limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.

Condiții de participare:

Operatori economici de profil cu experiența in domeniu. Se solicita prezentarea certificatului constatator din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se solicita experiența similara in ultimii 5 ani, prin prezentare de contracte, procese verbale de recepție, recomandări.

Modalitate de transmitere a ofertelor:

 • Depunere la sediul instituției – Primaria comunei Bunesti, sat Titireci, Str. Principala nr. 1, Jud. Valcea – în plic închis.
 • Ofertele pot fi depuse până în data de 03.2023, la ora 15:00.
 • Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei Iară TVA.

Valabilitatea ofertei: 30 zile de la depunere.

 • Nu vor fi acceptate oferte alternative.
 • Limba de redactare a ofertei: limba română.

Modul de prezentare a ofertei:

Oferta va conține:

 • scrisoare de înaintare către comuna Bunesti
 • certificat constatator sa nu fie mai vechi de 6 luni;
 • oferta financiară;
 • Oferta tehnica
 • Ofertantii vor înainta documentația atat in format fizic, cat si scanata pe suport electronic ( Cd, Stick USB )

Oferta trebuie să fie transmisă în plic sigilat și ștampilat (în cazul persoanelor juridice), marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea fără a fi deschis, în cazul în care oferta respectivă este declarată a fi primită cu întârziere.

Pe plicul exterior al ofertei se vor scrie următoarele informații: – adresa la care se depun ofertele:.

 • mențiunea “pentru achiziție directă CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA BUNEȘTI, ETAPA II JUDEȚ VÂLCEA
 • mențiunea “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”, data de 09.03.2023, la ora 15:00

Documentele ofertei vor fi semnate și ștampilate pe fiecare pagină de către ofertant sau reprezentanții legali ai ofertantului;

Dacă plicul exterior nu este marcat conform specificațiilor anterioare, autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Ofertele depuse după data limită, respectiv 09.03.2023, la ora 15:00, vor fi declarate întârziate și vor fi returnate fără a fi deschise.

Oferta poate fi modificată și retrasă până la data limită de depunere a ofertelor;

Ofertele depuse după data limită vor fi declarate întârziate și vor fi returnate fără a fi deschise. Data și ora deschiderii ofertelor: 09.03.2023, la ora 16:00.

Entitatea contractanta are dreptul de decizie în selectarea ofertantului câștigător fără a fi obligată sa prezinte justificări celorlalți ofertând participanti la această achiziție.

Informații suplimentare:

Documentația se va solicita prin e-mail bunesti@vl.e-adm.ro sau de la sediul primăriei.

Limba de redactare a ofertei: romana.

Oferta va trebui sa conțină toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare.

Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. In urma desemnării câștigătorului, acestuia din urma se va solicita incarcarea ofertei in SEAP.

Garanția de buna execuție este 5% din valoarea fara Tva a contractului.

Ofertele se vor depune la sediul Primăriei Comunei Bunesti, județul Valcea, localitatea Titireci, Str. Principala nr. 1, în plic sigilat si stampilat, conținând: Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Oferta financiara, într-un singur exemplar original pe care se va menționa: ’’Oferta pentru achiziția directa in vederea atribuirii Contractului de lucrări: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA BUNESTI, ETAPA II JUDEȚ VÂLCEA

Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata.