Proiectul bugetului local al comunei Bunești pe anul 2020

PRIMARIA COMUNEI BUNESTI JUDETUL VALCEA

TEL 0250774490

FAX 0250774434

NR 388/20.01.2020

ANUNT

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, comuna Bunesti, judetul Valcea aduce la cunostinta publică

Proiectul bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2020

Proiectul cu documentatia de baza pot fi consultate incepând cu data de 21.01.2020 pe panoul de ofisaj de la sediul Primariei Bunesti si pe site-ul Primariei comunei Bunesti la adresa www.primaria-bunesti.ro, sectiunea Informatii si documente publice.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, puteti transmite in scris opinii, propuneri si sugestii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice până la data de 5.02.2020.

Opiniile, propunerile si sugestiile privind proiectul de hotarare se vor transmite:

 • prin postă catre Primaria comunei Bunesti, str. Principala nr 1, sat Titireci, judetul Valcea; -prin e-mail la adresa: bunesti@vl.e-adm.ro;
 • prin fax la numărul 0250/774434,
 • prin depunere la registratura Primariei comunei Bunesti, judetul Valcea.

Persoana responsabila cu primirea opiniilor, propunerilor si sugestiilor privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice este Zotica Elena-Dorina, consilier superior in cadrul Compartimentului Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si taxe din cadrul Primariei comunei Bunesti.

Sugestiile si propunerile dumneavoastre vor fi analizate , urmand a se prezenta Consiliului Local Bunesti formei finale a proiectului in cadrul sedintei de aprobare a Bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2020.

PRIMAR,
RADI VIOREL

 

Proiect buget local 2020

In Mnitorul Oficial al Romaniei nr.2/06.01.2020 a fost publicata Legea nr.5/06.01.2020 legea bugetului de stat pe anul 2020.

Conform prevederilor din Legea nr.273/2006, art.39, alin(6)„ Proiectele de buget … se

aproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I.

In temeiul dispozitiilor din Legea nr.52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, care stipuleaza al art.6,alin.(1) „ in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-1 afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului si sa-1 transmita mass-media centrala sau locala, dupa caz….”, si de asemenea ale legii 273/2006 care prevede la art.8 ca:procesul bugetar este deschis si transparent , este necesar a se publica proiectul de buget pentru anul 2020 pe pagina de internet,site-ul propriu al institutiei.

Avand in vedere prevederile din Legca nr.273/2006-privind finantele publice locale si in contextul dispozitiilor legale mentionate anterior, va prezentam structura proiectului bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2020.

A.VENITURI

Pentru anul 2020 se estimeaza faptul ca comuna Bunesti va incasa venituri in valoare de 7.045,04 mii lei, in structura dupa cum urmeaza:

-mii lei –

I.Venituri din impozite si taxe locale 823,50
Impozit cladiri pf 118,00
Impozit cladiri pj 312,00
Impozit pe teren pf 73,00
Impozit pe teren pj 8,00
Impozit extravilan 100,00
Impozit pe spectacole 1,00
Impozit pe mijloacele de transport pf 135,00
Impozit pe mijloacele de transport pj 19,00
Taxe si tarife pentru eliberare de licente si autorizatii de functionare 1,00
Alte impozite si taxe 15,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 40,00
Taxe extrajudiciare de timbru 1,00
Alte venituri 0,50
II. Alte impozite si taxe 164,00
Taxe judiciare de timbru 5,00
Venituri din amenzi 159,00
III Impozit pe venit 6,00
IV Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 624,00

 

 

V Sume defalcate din impozitul pe venit CJ 0,00
VI Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 1.671,00
VII Sume din TVA cu destinatie 332,50
Cheltuieli materiale invatamant 0,00
Stimulente educationale pentru gradinita Legea 248/2015 2,50
Drepturile copiilor cu CES 8,00
Ajutoare pentru incalzirea locuintei 8,00
Asistenti personali/indemnizatii handicap 314,00
VIII Alte transferuri 2.980,00
Subventii buget stat-PNDL 2.974,00
Subventii ajutor incalzire 6,00
IX Sume din excedentul bugetului locale utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 444,04

 

Veniturile propril ale bugetului local pentru anul 2020 sunt grupate pe structura stabilita la art.5din Legea nr273/2006, la evaluarea acestora tinandu-se cont de materia impozabila si celelalte din algoritmul de calcul stabilit zn Legea nr.227/2015,privind codul fiscal ,avand in vedere si cele reglementate prin HCL 51/27.11.2019 ,privind stabilirea si aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.

Veniturile ce se incaseaza prin grija structurilor de specialitate din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea,cuvenite bugetului local in cotele legale au fost inscrise in proiectul bugetului la valoarea comunicata de catre aceasta institutie prin adresa nr.VLG­STZ-810/13.01.2020,iar pana la data prezentei nu ne-au fost comunicate sumele pentru costul standard per elev/scolar pentru finantarea cheltuielilor prevazute la articolul bugetar „ bunuri si servicii” la unitatile de invatamant preuniversitar de stat si nici sumele comunicate de Consiliul Judetean pentru finantarea drumurilor si pentru co-finantarea proiectelor locale.

Totodata, in estimarea veniturilor bugetului local pentru anul 2020 s-a tinut seama si de subventiile de la bugetul de stat ce urmeaza a fi incasate pentru finantarea unor cheltuieli ,astfel:

 • subventii de la bugetul de stat —PNDL — 2.974,00 mii lei ;
 • subventii ajutor incalzire AJPIS — 6,00 mii lei.

La partea de cheltuieli resursele constituite in anul 2020 se repartizeaza dupa cum urmeaza:

 • 1.948,30 sectiunea de functionare;
 • 5.096,74 sectiunea de dezvoltare.

A.Sectiunea de funetionare:

La sectiunea de functionare resursele bugetului local sunt repartizate astfel:

I.Capitolul 51: Cheltuieli functionale pentru aparatul de specialitate al primarului: 992,05 mii lei

 • cheltuieli salariale aparat propriu pe 7 luni: 670,00 mii lei
 • cheltuieli bunuri si servicii: 322,05 mii lei

II Capitolul 54: Fond de rezerva bugeara Ia dispozitia autoritatilor locale : 70,00 mii lei

III.Capitolul 61: Cheltuieli functionale pentru protectie civila: 70,65 mii lei -cheltuieli salariale pe 7 luni: 30,35 mii lei

 • cheltuieli bunuri si servicii: 40,30 mii lei

IV.Capitolul 65: Cheituieli functionale pentru unitatiile de invatamant: 70,50 mii lei Pe surse de finantare:

1)Bugetul statului 10,50 mii lei ,din care:

– cheltuleli materiale invatamant:

 

– ajutoare sociale copii cu CES : 8,00 mii lei; stimulente educationale pentru gradinita: 2,50 mii lei

2)Bugetul local 60,00 mii lei ,din eare: -cheltuieli bunuri si servicii: 60,00 mii lei

V.Capitolui 67.Cheltuieli functionale pentru cultura,recreere,religie:105,50 mii lei -cheltuieli sa1ariale pe 7 luni: 45,90 mii lei;

-cheltuieli bunuri si servicii: 59,60 mii lei

VI.Capitolul 68:Cheltuieli functionale pentru asistenta socia1a:489,00 mii lei -cheltuieli salariale pe 7 luni:105,00 mii lei;

 • indemnizatii insotitor: 370,00 mii lei
 • ajutoare incalzire AJPIS:14,00 mii lei Capitolul 70:Cheltuieli functionale pentru locuinte,servicii si dezv.:72,30 mii lei -cheltuieli bunuri si servicii:55,50 rnil lei
 • alte transferuri : 16,80 mii lei

VIII.Capitolul 74:Cheltuleli functionale privind protectia mediului:6,00 mii lei -cheltuieli bunuri si servicii: 6,00 mii lei

IX.Capitolui 84:Cheltuieli functionale privind drumuri si poduri:72,30 mii lei -cheltuieli bunuri si servicii:72,30 mii lei

B.Sectiunea de dezvoltare:

I.Capitolul 51-Autoritati executive si actiuni externe: 168,15 mii lei

– alte transferuri: 8,15 mii lei; -cheltuieli de capital: 160,00 mii lei

II.Capitolul 61 -Protectie civila: 5,00 mii lei

– cheltuieli de capital : 5,00 mii lei. III.Capitolul 65-Invatamant: 100,00 mii lei

– cheltuieli de capital : 100,00 mii lei

IV.Capitolul 67-Cultura,recreere si religie: 30,00 mii lei

– cheltuieli de capital: 30,00 mii lei

V.Capitolul 70-Locuinte,servicii si dezvoltare rurala:1.006,65 mii lei

– alte transferuri: 6,65 mii lei

– cheltuieli de capital: 1.000 mii lei

VI.Capitolul 74-Protectia mediului:2.984,00 mii lei

– cheltuieli de capital: 2.984,00 mii lei

VII.Capitolul 84-Drumuri si poduri: 802,94 mii lei

– cheltuieli de capital:802,94 mii lei

La estimarea veniturilor sectiunii de dezvoltare s-au avut in vedere o parte din excedentul anului 2019, subventii estimate de incasat de la bugetul de stat in baza contractului PNDL in derulare conditiile date pentru sectiunea de dezvoltare se asigura surse de finantare care sunt repartizate pe obiective in listele de investitii conform anexelor 1 a) si 1 b) pentru anul 2020.

 

Proiect bugetul institutiilor finantate din venituri proprii
si subventii din bugetul local 2020

Avand in vedere prevederile din Legea nr.273/2006-privind finantele publice locale si in contextul dispozitiilor legale, va prezentam structura Proiectului bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local 2020,astfel.

 1. VENITURI : 6,80 mii lei

-alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice : 6,80 mii lei.

 1. CHELTUIELI: 6,80 mii lei

-cheltuieli bunuri si servicii camin cultural: 3,50 mii lei;

-cheltuieli bunuri si servicii baza sportiva: 3,30 mii lei.

PRIMAR,
RADI VIOREL