Anunt de participare la licitatie publica – natura și dimensiunea prestărilor serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale

ANUNTURI ÎN BAZA HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 209/2019 PENTRU APROBAREA CADRULUI GENERAL PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRACTELOR DE CONCESIUNE A SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICĂ

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax adresa de e-mail ale autoritălii contractante: 0250/774.490, 0762258.913, fax 0250/774.434

2. Denumirea, adresa, nurnărul de telefon. numărul de fax adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentatiei de atribuire: Compartimentul Achiziții
Publice, din cadrul Primăriei Buneși, cu sediul în comuna Buneși, satul Titireci, Str. Principală nr. I, Vâlcea, cod Poștal 247075.
Documentatia de atribuire, pe suport hârtie și/sau în format electronic, este pusă, cu titlu gratuit, la dispoziția ofertanțior care au înaintat o solicitare în acest sens.

3.
a) Locul prestării serviciilor: conform documentației de atribuire;
b) Obiectul concesionării; natura și dimensiunea prestărilor: serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, in baza H.G. nr. 209/2019,
reprezentând ansamblul activităților operațiunilor desfșurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în
perimetrul concesiunii, respectiv U.A.T. Bunești, județul Vâlcea, inclusiv serviciile de proiectare tehnică, documentații pentru obținerea autorizației de construcții, constructia, exploatarea și dezvoltarea sistemului de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini. Temeiul legal: art. 8 din H.G. nr. 209/2019;
c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani.
Comuna Bunești, satul Titireci, Str. Principală nr. I, judetul Vâlcea, cod Poștal 247075

4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 27.04.2021, ora 14.00.
b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Primăria Comunei Bunești, cu sediul in comuna Bunești, satul Titireci. Str. Principală nr. 1, județul Vâlcea, cod poștal: 247075;
c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele: română;
d) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 28.04.2021, ora 11:00, sediul Primnăriei Comunei Bunești din comuna
Bunești, satul Titireci, Str. Principală nr. 1, județul Vâlcea, cod poștal 247075.

5. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții: conform documentației de atribuire.

6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: conform documentației de atribuire.

7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părților terțe: conform documentației de atribuire.

8. Data trimiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.03.2021.

9. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor și, după caz, de mediere.
Informatii exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații: Tribunalul Vâlcea, Secția Contencios Administrativ, cu sediul în municipiul Râmnicu-Vâlcea. Scuarul Revolutiei nr. 1, județul Vâlcea, telefon: 0250/739.120, fax 0250/732.207.