Şedinţa ordinara a Consiliului local al Comunei Bunesti din 21 Noiembrie 2018

Şedinţa ordinara a Consiliului local al Comunei Bunesti din 21 Noiembrie 2018

Şedinţa ordinara a Consiliului local al Comunei Buneşti, convocată conform art 39 alin 1 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia nr. 141 /2018 şi a convocatorului nr 6826/15.11.2018 este legal constituită. Prezenţi un nr de 10 consilieri din 11 în funcţie. La şedinţa participă domnul primar Viorel Radi, doamna secretar Geana Elena Adriana, doamna Zotica Dorina, consilier superior. Se propune preşedinte de şedinţa domnul Tanasie Marcel-Cornel. Se supune spre aprobare. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte da cuvântul doamnei secretar pentru a da citire procesului verbal din şedinţa anterioara. Domnul Grigoroiu Mihai – Gheorghe se înscrie la cuvânt şi face precizarea ca nu a fost de acord cu procesul verbal al şedinţei anterioare şi este împotriva procesului verbal al şedinţei din luna august. Domnul Rovinoiu Aurel precizează ca nu a fost prezent la şedinţa anterioara şi întrucât nu are cunoştinţa de ce s-a discutat este împotrivă. Nefiind alte înscrieri la cuvânt, discuţii şi nici obiecţiuni asupra consemnărilor din procesul verbal, se supune spre aprobare. Se aproba. Preşedintele de şedinţa anunţa ordinea de zi:

  1. Proiect de hotarare privitor la Alegerea preşedintelui de şedinţa.
  2. Proiect de hotarare privitor la : Rectificarea bugetului pe anul 2018.
  3. Domnul preşedinte supune spre aprobare ordinea de zi .Se aproba in unanimitate de voturi.
  4. Punctul unu al ordinei de zi a fost aprobat in unanimitate de voturi.

Punctul doi al ordinei de zi : Rectificare buget.

Doamna contabil informează că rectificarea bugetului local se face între capitole şi articole bugetare: s-au mai taiat sume de la capitolul 5102 indemnizaţii 5 mii lei si de la capitolul 84 – 15 mii lei pentru achitarea contribuţiilor sociale aferente salariilor lunii octombrie.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local: 8 voturi pentru, 2 abţineri – domnul Grigoroiu Mihai – Gheorghe si Rovinoiu Aurel.

Domnul preşedinte de şedinţa informează Consiliul local ca pe data de 29 noiembrie 2018 Şcoala şi Biblioteca organizează manifestări cultural artistice cu ocazia zilei de 1 decembrie şi daca se pot aloca nişte bani pentru acea manifestare cultural artistica.

Nemaifiind puncte pe ordinea de zi domnul preşedinte declara şedinţa închisa mulţumind tuturor pentru colaborare.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.