Anunt examen promovare in grad anul 2018

Anunţ examen promovare in grad anul 2018

Primăria Comunei Bunesti, judeţul Valcea organizează examen de promovare in grad profesional superior a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bunesti care indeplineşte condiţiile de promovare în grad profesional imiediat superior celui deţinut.

 

Identificarea postului:

 • Promovarea in grad din funcţia de execuţie consilier, clasa I, grad profesional principal in funcţia de execuţie consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului achiziţii publice
 • Condiţii de desfăşurare a concursului / examenului de promovare in grad profesional . Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune in termen de 20 zile de la data afisarii anunţului privind organizarea examenului de promovare la registratura din cadrul Primăriei Comunei Bunesti.
 • Proba scrisa – 27 decembrie 2018 ora 9:00 sediul Primăriei Comunei Bunesti.
 • Proba interviu – 27 decembrie 2018 ora 13:00 sediul Primăriei Comunei Bunesti.

 

Condiţii de participare:

Pentru a participa la examen de promovare in grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • sa aiba cel puţin 3 ani vechime in gradul profesional al funcţiei din care promovează.
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici.
 • sa nu aiba în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

Dosarul de concurs va conţine in mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinţa eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestării vechimii in gradul profesional in care se promovează.
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
 • formular de înscriere prevăzut in anexa nr 3 la HG nr 611 /2008 cu modificările si complectarile ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la registratura din cadrul Primăriei Comunei Bunesti, telefon 0250774490.

 

Bibliografia pentru concurs de promovare in grad profesional din cadrul compartimentului achiziţii publice.

 1. Legea nr 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările si complcctarilc ulterioare.
 2. Legea nr 7/2004 privind codul de conduita a funcţionarilor publici republicata cu modificările si complectarile ulterioare.
 3. Legea nr 215/2001 privind administraţia publica locala republicata cu modificările si complectarile ulterioare.
 4. Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala .
 5. Legea nr 544/2004 privind liberal acces la informaţii publice.
 6. Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice.