Şedinţa ordinara a Consiliului local al Comunei Bunesti din 31 Octombrie 2018

Şedinţa ordinara a Consiliului local al Comunei Bunesti, convocata ,conform art 39 alin 1 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publica locala republicata cu modificările si complectarile ulterioare prin Dispoziţia nr 106 /2018 si a convocatorului nr 6356/24.10.2018.Şedinţa este legal constituita. Prezenţi un nrde 9 consilieri din 11 in funcţie . La şedinţa participa domnul primar Viorel Radi, d-na secretar Geana Elena Adriana, d-na Tanasie Laura consilier personal al primarului, d-na Zotica Dorina consilier superior , domnul Birlogeanu Ovidiu- consilier principal . .Domnul primar propune suplimentarea ordinei de zi cu cuprinderea in domeniul public a podului -Draganeasa – sat Titireci care a fost calamitat Se supune spre aprobare suplimentarea ordinei de zi 8 voturi pentru unul impotriva suplimentarii ordinei de zi domnul Grigoroiu Mihai Gheorghe . Domnul preşedinte da cuvântul doamnei secretar pentru a da citire procesului verbal din şedinţa anterioara . Nefiind inscrieri la cuvânt, disutii si nici obiectiuni asupra consemnărilor din procesului verbal se supune spre aprobare . Se aproba in unanimitate de voturi. Preşedintele de şedinţa anunţa ordinea de zi :

  1. Proiect de hotarare privind : Validarea rectificării bugetului local al comunei Bunesti pentru anul 2018 aprobata prin Dispoziţia nr 102/11.10.2018.
  2. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2018.
  3. Proiect de hotarare cu privire ; Aprobarea contului de execuţie bugetara la data de 30 septembrie 2018.
  4. Proiect de hotarare ; Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.
  5. Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru producătorii de deşeuri din Comuna Bunesti, care nu au incheiat contracte cu operatorul serviciului public de salubrizare.

Domnul preşedinte supune spre aprobare ordinea de zi. Se aproba in unanimitate de voturi.

Punctul unu al ordinei de zi;

Proiect de hotarare:

Validarea rectificării bugetului local al comunei Bunesti pentru anul 2018 aprobata prin Dispoziţia nr 102/11.10.2018. Se da cuvântul doamnei Zotica Elena Dorina care informează Consiliul local ca prin Dispoziţia nr 102 a fost rectificat bugetul cu suma de 148,21 mii lei la venituri conform adresei nr VLG STZ 21718/10.10.2018 in vederea achitării plaţilor restante raportate la data de 31.07.2018 in conformitate cu prevederile art 27 alin 1 lit c 2 din OUG nr 78/2018.

La cheltuieli, doamna contabil informează ca la cap. 5102 art 20 bunuri si servicii au fost repartizaţi astfel 9,65 mii lei, alte cheltuieli 17,17, mii Iei. Cap. 65 02 -28,69 mii lei art 71 cheltuieli de capital 71001 construcţii -grădiniţă cu program prelungii, cap 8402 Drumuri si poduri 92,7 mii lei.Se inscrie la cuvânt domnul Grigoroiu Mihai care intreaba care sunt furnizorii la care trebuie sa se achite plăţile restante.Răspuns doamna contabil Construcţii Feroviale Drumuri si Poduri.Se supune spre aprobare proiectul de hotarare 8 voturi pentru 1 împotriva domnul Grigoroiu Mihai.

Punctul doi al ordinei de zi:

Rectificare buget

Doamna contabil informează ca rectificarea bugetului local se face intre capitole : cap 5102 art 71 cheltuieli de capital 710130 alte active fixe 20 mii lei luaţi din cei repartizaţi pentru studiu, sediul Primăriei si s-au dus la construcţia sediu PSI. Domnul Grigoroiu Mihai spune ca de-a lungul timpului s-au mai alocat bani pentru acest sediu PSI.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local 8 voturi pentru I împotriva domnul Grigoroiu Mihai. punctul trei al ordinei de zi ;

Aprobarea contului de execuţie bugetara la data de 30 septembrie 2018.

Doamna contabil prezintă contul de execuţie bugetara la data de 30 septembrie 2018. excedent ramas 664.995,45 lei.

Se supune spre aprobare . 8 voturi 1 împotriva Grigoroiu Mihai.

Următorul punct al ordinei de zi : Proiect de hotarare ; Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.Se aproba in unanimitate de voturi.

PCT 5 al ordinei de zi Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru producătorii de deşeuri din Comuna Bunesti, care nu au încheiat contracte cu operatorul serviciului public de salubrizare Se supune spre aprobare proiectul de hotatare 8 voturi pentru 1 impotriva domnul Grigoroiu Mihai cu menţiunea ca nu este de acord sa mai punem in carca oamenilor alte taxe.Urmatorul punct suplimentat pe ordinea de zi introducerea in domeniul public a podului din satul Titireci pct Draganeasa .

Se supune spre aprobare 8 voturi pentru 1 impotriva domnul Grigoroiu Mihai.

Domnul Grigoroiu Mihai solicita dotarea cu aparatura audio video pentru înregistrarea şedinţelor Consiliului local.

Nemaifiind puncte pe ordinea de zi domnul preşedinte declara şedinţa inchisa mulţumind tuturor pentru colaborare.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.