Sedinta extraordinara a Consiliului local al Comunei Bunesti – 23 Noiembrie 2018

Şedinţa extraordinara a Consiliului local al Comunei Bunesti, convocata conform art 39 alin 3 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare prin Dispoziţia nr 145 /2018 si a convocatorului nr 6980/21.11.2018 este legal constituita. Prezenţi un nr de 8 consilieri din 11 in funcţie . La şedinţa participa domnul primar Viorel Radi, d-na secretar Geana Elena Adriana, d-na Zotica Dorina, consilier superior si doamna Tanasie Laura consilier al primarului.

Domnul preşedinte da cuvântul doamnei secretar pentru a da citire procesului verbal din şedinţa anterioara . .Nefiind alte inscrieri la cuvânt, discuţii si nici obiectiuni asupra consemnărilor din procesului verbal, se supune spre aprobare . Se aproba . Preşedintele de şedinţa anunţa ordinea de zi :

  1. Proiect de hotarare privitor la aprobarea contractării unui împrumut de 1.500.000 lei in conformitate cu prevederile art 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr 11/2018 pentru aprobarea unor masuri bugetare si pentru complectarea art 63din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale.

Domnul preşedinte supune spre aprobare ordinea de zi .Se aproba in unanimitate de voturi.Domnul preşedinte spune ca a citit conţinutul OUG iar la art 1 suma este de 500.000,00 mii lei pe tara.

Punctul unu al ordinei de zi. Se da cuvântul doamnei contabil Zotica Elena – Dorina care informează pe domnii consilieri urmatoarele:

  • contractarea imprumutului se face pe o perioada de 5 ani iar dobanda robor este de 2,5% , scadenta este Ia trei luni , pentru lucrările de investiţii Modernizare drumuri de interes local termenul limita de depunere al dosarului este de 29 noiembrie 2018 iar finanţarea se va face numai după un an.

Domnul primar spune ca acest proiect a fost depus dar nu a trecut avand prioritate proiectele pentru construire – extindere canalizare , construire grădiniţe. Au fost admise cele doua proiecte extindere canalizare in satul Teiusu si in Comuna Bunesti pct Treime si grădiniţă cu program normal.Au fost aprobaţi anul trecut indicatorii 9,3 km Modernizare drumuri de interes local.

Domnul Grigoroiu – initial au fost 5,5 km. Domnul primar informează ca a fost depus pe Măsură 322 dar nu a trecut, au fost depuse doua proiecte total 9,3 km. Domnul Grigoroiu intreaba unde se vor face lucrările- răspuns toate drumurile laterale de la Bunesti pana la Ripanesti pentru ca Teiusul este făcut.Domnul Grigoroiu intreaba care este nr 7 la drum -răspuns domnul primar: era nr curent. Domnul Grigoroiu considera ca explicaţia este incomplecta, nu s-a plecat pe criterii pentru ca la 4 sau 5 de la Zanfir pleaca in DN 240 m. Abia de Ia 7 incepem drumuri locale nr 1,2,3., apoi erau altele poz (ex 83 de la Panoiu la Rau).

Domnul Grigoroiu spune ca pe proiectele de hotarari la initiator si avizat pentru legalitate se scrie numele celui care initiaza si avizeaza, dar la referat s-a scris compartimentul intreaba cine este persoana care intocmeste si isi asuma responsabilitatea. Propune ca pe viitor sa se treaca numele celui care intocmeste. Domnilor consilieri noi răspundem in nume propiu si solidar pentru HCL adoptate.

Nemaifiind înscrieri la cuvânt domnul preşedinte supune spre aprobare proiectul de hotarare.Doua voturi împotriva dl Grigoroiu Mihai Gheorghe si Rovinoiu Aurel.

Nemaifiind puncte pe ordinea de zi domnul preşedinte declara şedinţa închisa mulţumind tuturor pentru colaborare. Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.