AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI IN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2020 – MARTIE 2021

DOSARELE, PRIVIND AJUTOARELE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI IN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2020-MARTIE 2021, SE DEPUN ÎNCEPÂND CU 15 OCTOMBRIE 2020 LA SEDIUL PRIMĂRIEI BUNESTI, JUD. VALCEA.

CERERILE ȘI DECLARAŢIILE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SE RIDICĂ DE LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI BUNEȘTI, INCEPÂND CU 09.10.2020.


AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2020 – MARTIE 2021

INSTRUCŢIUNI de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Temeiul legal aI acordării ajutoarelor:

OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată de O.G. nr.27/2013 şi HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011.

Ajutor pentru incalzirea locuinţei- măsură de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, după caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, după caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuinţei.

Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat;

 1. Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 750 iei.

Familie- soţul, soţia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţa si/sau care locuiesc si gospodăresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

Persoana singura- persoana care a împlinit varsta de 18 ani, care locuieşte singura si nu se mai afla in întreţinerea părinţilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieşte si se gospodăreşte singura si are capacitate de exerciţiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata. Locuinţa de domiciliu sau de reşedinţa- construcţia cu destinaţia de locuinţa aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinţa in condiţiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei si locuinţa de necesitate, precum si locuinţa sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996. republicata,

 1. Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:
Venituri nete lunare/membru de familie Gaze naturale – Lei – Lemne şi Cărbuni – Lei – Energie electrică – Lei –
<155 lei 262 54 240
155,1 lei-210 lei 190 48 216
210,1 lei-260 lei 150 44 192
260,1 lei-310 lei 120 39 168
310,1 lei-355 lei 90 34 144
355,1 lei-425 lei 70 30 120
425,1 lei-480 lei 45 26 96
480,1 lei-540 lei 35 20 72
540,1 lei-750 lei 20 20 20

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.

 1. Cine depune cererea:titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:
 • proprietarul locuinţei;
 • persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;
 • titularul contractului de închiriere;
 • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.
 1. Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni

– Cerere si declaraţie pe proprie răspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar);

 • C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
 • Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
 • Act proprietate / contract închiriere / comodat;
 • Carte de identitate autoturism / motocicleta;
 • Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizaţie
 • Adeverinţa de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
 • Adeverinţa instituţie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenţi, cu excepţia burselor de studiu, sociale si „Bani de liceu”
 • Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Gaze naturale

 • Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar);
 • C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
 • Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
 • Act proprietate / contract închiriere / comodat;
 • Carte de identitate autoturism / motocicleta;
 • Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizaţie;
 • Adeverinţa instituţie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenţi, cu excepţia burselor de studiu, sociale si „Bani de liceu”
 • Adeverinţa de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
 • Factură gaze (luna anterioară);
 • Raport verificări, încercări şi probe în vederea autorjzării aparatului (ISCIR);
 • Proces-verbal de pune în funcţiune a instalaţiei de gaze (pentru aragaz şi centrală);
 • Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Energie electrică

 • Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar);
 • C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
 • Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
 • Act proprietate / contract închiriere / comodat;
 • Carte de identitate autoturism / motocicleta;
 • Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizaţie;
 • Adeverinţa instituţie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenţi, cu excepţia burselor de studiu, sociale si „Bani de liceu”
 • Adeverinţa de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
 • Factură energie electrică (luna anterioară);
 • Contract de furnizare energie electrică
 • Dosar cu şină.
 1. Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei: să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei

pentru susţinerea familiei

Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric (*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepţia dobânzii.

Terenuri /animale şi/sau păsări

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.

VERIFICĂRI Şl SANCŢIUNI

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cerere pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

In cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrica, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării cererii, in vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

PRECIZĂRI

Dosarele se depun începând cu data 15 octombrie 2020 la Primăria Bunești.

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.

Eventualele modificari referitoare la legislaie si nu numai vor fi anuntate in timp util.