Decizia prefectul judetului Valcea privind constituirea consiliului local al comunei Bunesti

Având în vedere:

  • Ordinul Prefectului nr. 517/22.10.2020 privitor la convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei BUNEŞTI;
  • Procesul-verbal nr. 7773/26.10.2020 încheiat cu ocazia şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei Buneşti din data de 26.10.2020, înregistrat la Instituţia Prefectului – judeţului Vâlcea sub nr. 14644/26.10.2020 din care rezultă faptul că au depus jurământul un număr de 9 consilieri locali din numărul total de consilieri ai Consiliului local al comunei Buneşti ale căror mandate au fost validate în condiţiile legii;
  • Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr.319/14.07.2020 privind stabilirea numărului membrilor pentru consiliul judeţean, precum şi pentru fiecare consiliu local municipal, orăşenesc, comunal, din judeţul Vâlcea ;
  • încheierea Judecătoriei Rm. Vâlcea nr. 4396/19.10.2020 în cuprinsul căreia sunt nominalizaţi consilierii locali ale căror mandate au fost validate.

Constatând că numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condiţiile art. 116 alin. (5) – (7) este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul total al membrilor consiliului local.

în conformitate cu prevederile art. 118 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 275 alin. (1) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul:

ORDIN

Art.l Cu data de 26.10.2020, se declară ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei BUNEŞTI, judeţul Vâlcea.

Art.2 În termen de 10 zile de la comunicarea prezentului ordin, este necesară validarea mandatelor supleanţilor PSD.

Art.3 Prezentul ordin se comunică prin grija Compartimentului Relaţii cu Publicul: Judecătoriei Rm. Vâlcea, Secretarului general al comunei Buneşti, Primăriei comunei Buneşti, Partidelor politice şi se aduce ia cunoştinţă publică prin afişare.

Art.4 Secretarul general al comunei Buneşti va aduce la cunoştinţa publica prezentul ordin prin afişare la sediul Primăriei comunei Buneşti, respectiv prin publicare pe site-ul instituţiei.

PREFECT,
SEBASTIAN FÂRTAT

CONTRASEMNEAZĂ
SUBPREFECT,
CARMEN MARCELA POPESCU

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
ŞEF SERVICIU JURIDIC,
ALINA CIOBOTOU