ANUNȚ DE PARTICIPARE PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING PENTRU PREȘCOLARII ȘI ELEVII DIN STRUCTURA ȘCOLII GIMNAZIALA BUNESTI, COMUNA BUNESTI,JUDEȚUL VÂLCEA ÎN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL „MASA SANATOASA“

ANUNȚ DE PARTICIPARE

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING PENTRU PREȘCOLARII ȘI ELEVII DIN STRUCTURA ȘCOLII GIMNAZIALA BUNESTI, COMUNA BUNESTI,JUDEȚUL VÂLCEA ÎN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL „MASA SĂNĂTOASĂ“

Obiectul contractului de achiziție publică îl constituie PRESTAREA SERVICIILOR DE CATERING PENTRU PREȘCOLARII ȘI ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE BUNESTI, JUDEȚUL VÂLCEA ÎN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL „MASA SĂNĂTOASĂ”.

Comuna Bunesti, județul Vâlcea, in calitate de autoritate contractanta organizează procedura proprie conform Anexei nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului avand ca obiect SERVICII DE CATERING PENTRU PREȘCOLARII ȘI ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE BUNESTI, JUDEȚUL VÂLCEA ÎN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL “MASA SĂNĂTOASĂ”, servicii cuprinse in Hotărârea Guvernului nr. 24/2024.

Sursa de finanțare: Bugetul de stat
Limba de redactare a ofertei: limba romana;
Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor;

 1. DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTA
 • Denumire si adresă

Ofertele financiare, tehnice si documentele de calificare semnate si stampilate vor fi depuse in plic inchis la Primăria Comunei Bunesti, jud. Valcea, Cod de identificare fiscala: 2541819; Adresa: Strada: Principală, nr. l;sat Titireci, Localitate: Bunesti; Cod Postai: 247075; Tara: Romania; Codul NUTS:RO415 Valcea; Adresa de e-mail: bunesti@vl.e-adm.ro; tel/fax: 0250774490; Persoana de contact: Radu Mariana si vor fi insotite de Scrisoarea de înaintare a ofertei + împuternicire (după caz).

 • Achiziție comuna

Contractul implica o achiziție comuna: NU

 • Comunicare

Documentele de achiziții publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat complet si gratuit pe pagina web a comunei Bunesti.

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 zile.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare cu privire la Documentația de atribuire. Solicitările de clarificări primite de către Autoritatea Contractanta, după termenul limita specificat nu vor fi luate in considerare.

Termenul in care Autoritatea Contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarifîcare/informatiilor suplimentare este cu 3 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare,

Informații suplimentare pot fi obținute la: Primăria Comunei Bunesti, Județul Valcea, tel/fax: 0250774490 E-mail: bunesti@vl.e-adm.ro.

 1. Obiectul contractului

SERVICII DE CATERING PENTRU PREȘCOLARII ȘI ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE BUNESTI, JUDEȚUL VÂLCEA ÎN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL „MASA SANATOASA“.

Număr de referința atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 2541819/2024/1 CTNG

Cod CPV Principal: CPV 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)

DESCRIERE SUCCINTA

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit prin procedura simplificata proprie consta in pregătirea, prepararea si livrarea zilnica a unei mese calde, in regim catering, pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Bunești, județul Vâlcea, în cadrul Programului Național “Masa sanatoasa”, conform cerințelor minime prezentate in Caietul de Sarcini si Anunțul de Participare anexate, după cum urmează:

Caracteristici Cantități
Preț/porție 15 lei, inclusiv TVA
Număr porții/zi în perioada februarie 2024-iunie 2024 219
Număr porții/zi în perioada septembrie 2024- decembrie 2024 210
Număr zile activitate didactică în perioada februarie 2024-iunie 2024 90
Număr zile activitate didactică în perioada septembrie 2024- decembrie 2024 70
Total valoare estimată/zi în perioada februarie 2024-iunie 2024 3.285,00 lei, inclusiv TVA
Total valoare estimată/zi în perioada septembrie 2024- decembrie 2024 3.150,00 lei, inclusiv TVA
Total valoare estimate contract (lei cu TVA) 516.150,00 lei, inclusiv TVA

CRITERIILE DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire stabilit este “CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET”.

 1. Componenta financiara. Prețul mediu ponderat MATERIE PRIMA

Componenta financiara: 40%

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

 1. Nu se acceptă oferte la care costul cu materia prima se situează sub pragul de 40% din valoarea totală cu TVA ofertată;
 2. Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat.
 3. Componenta financiara. Prețul mediu ponderat PREPARAREA HRANEI

Componenta financiara: 30%

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

 1. Pentru cel mai scăzut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
 2. Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat.
 3. Componenta financiara. Prețul mediu ponderat DISTRIBUȚIE

Componenta financiara: 30%

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

 1. Pentru cel mai scăzut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
 2. Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat.

Prețul ofertei este ferm.

Valoarea unui suport alimentar zilnic va fi de maxim 15,00 Iei, inclusiv TVA/ meniu masa calda, pentru un elev, care cuprinde prețul suportului alimentar, conținând prețul materiei prime si al serviciilor de preparare a produselor si cheltuielile de transport..

 1. împărțirea in loturi: NU
 2. Durata contractului: până în data de 31 decembrie 2024

INFORMATII SUPLIMENTARE

Se estimează incheierea unui contract pe toata perioada de derulare a Programului Național “Masa sanatoasa” în anul 2024.

Interacțiunea cu ofertantii se va desfasura după următoarele reguli:

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa in mod exclusiv prin e-mail la adresa bunesti@vl.c-adm.ro in termenele precizate de Autoritatea Contractanta, iar răspunsurile la acestea vor fi transmise prin mijloace de comunicare indicate de către operatorii economici in cadrul solicitării de clarificări.

Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare in legătură cu oferta prin utilizarea mijloacelor de comunicare indicate de către ofertanti in cadrul ofertelor depuse.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări si eventualele documente solicitate prin e-mail la adresa bunesti@vl.e-adm.ro, pe mailul Autorității Contractante.

Operatorii economici au obligația de a depune ofertele la adresa si pana la data si ora limita pentru depunere, stabilite in invitația de participare. Ofertele depuse după expirarea termenului/la alta adresa sunt respinse.

Comisia de evaluare are obligația de a deschide ofertele la data, ora si locul indicate în invitația de participare, cu excepția cazurilor in care intervin modificări ce au fost comunicate sau in cazul in care acest lucru nu este posibil din cauza numărului mare de ofertanti.

Comisia de evaluare are obligația de a analiza si de a verifica fiecare oferta atat din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerințelor minime prevăzute in documentația de participare. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publica.

Pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanti, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceștia pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare elaborează raportul procedurii de atribuire care se semnează de către toti membrii comisiei;

Autoritatea contractanta informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce privește rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea contractului, inclusiv cu privire la motivele care stau Ia baza oricărei decizii de a nu atribui contraetul, ori de a relua procedura de atribuire, cat mai curând po sibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

DOCUMENTELE DE CALIFICARE, PROPUNEREA TEHNICA SI PROPUNEREA FINANCIARA SE VOR PREZENTA IN PLICURI DISTINCTE.

Ofertele trebuie sa conțină toate documentele si informațiile solicitate conform documentației atașate la prezentul ANUNȚ;

Limba de redactare a ofertei: limba romana;

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toata
perioada de valabilitate a ofertei. Nu se accepta oferte alternative.

Termen limita de primire a ofertei: 05.02.2024, ora 12.00

Data si ora deschiderii ofertei: 05.02.2024, ora 12.30

Ofertele financiare, tehnice si documentele de calificare semnate si stampilate vor fi depuse in plic inchis la Primăria Comunei Bunesti, jud. Valcea: Sat Titireci, str. Principală, nr.l, localitatea Bunești, județul Vâlcea – Registratura si vor fi insotite de Scrisoarea de inaintare a ofertei + împuternicire (după caz), în vederea înregistrării acestora.

Pe plic se va menționa numele ofertantului, tipul documentelor ( documente de calificare, propunere tehnica, propunere financiara), denumirea procedurii si a nu se deschide pana la data de 05.02.2024, ora 12.30.

Atașăm alaturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, model de contract, formulare și fișa de date.