CONCURS ANGAJARE FOCHIST-SCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BUNEȘTI

CONCURS ANGAJARE FOCHIST-SCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BUNEȘTI

 

Şcoala Gimnazială comuna Buneşti, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de fochist, 0,50 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime în muncă-minim 5 ani;
 • deţinerea unui certificat de calificare pentru meseria de fochist pentru cazane sau în curs de calificare.

Concursul se va organiza la sediul şcolii, conform calendarului următor:

 • 5 ianuarie 2022,• ora 11.00 – proba scrisă;
 • 6 ianuarie 2022, ora 10.00 – proba practică.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în perioada 15-28 decembrie, în intervalul orar 09:00-14:00. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae;

h. dosar din carton cu şină.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale comuna Buneşti, judeţul Vâlcea, sau la numărul de telefon 0753020860, perosana de contact: Boboc Ienculescu Ileana, secretar.

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE CONCURS FOCHIST
Tematica de concurs pentru ocuparea posturilor de fochist este următoarea:

 • Normele generale de conduită a personalului contractual în instituţiile publice – Legea 477/08.11.2004.
 • Obligaţiile lucrătorilor prevăzute la Legea nr.319/14.07.2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Obligaţiile salariatului/utilizatorului prevăzute de Legea nr.307/12.iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor.
 • Obligaţiile generale. Reguli referitoare la echipamentele de muncă – HG. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
 • Prescripţia Tehnică PT C9-2010. Domeniul de aplicare. Evidenţa exploatării cazanelor.
 • Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului. Aprinderea focului. Pornirea cazanului. Funcţionarea cazanului. Oprirea, răcirea şi golirea cazanului. Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire.
 • Prescripţia Tehnică PT C 4-2010. Domeniul de aplicare.
 • Prescripţia Tehnică PT C 7-2010. Domeniul de aplicare.

 

Bibliografia de concurs pentru ocuparea posturilor de fochist este următoarea:

 • Legea 477/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Legea nr.319 din 14 iulie 2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006.
 • Legea nr.307 din 12 iulie 2006 (actualizată), privind apărarea împotriva incendiilor.
 • HG. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
 • Monitorul Oficial nr.385 bis din 10.06.2010. www.iscir.ro: Prescripţii tehnice.
 • Adresa de internet: www.scribd.com/doc/99850396/Manualul-Instalatorului-Sanitare.
 • Manualul de instalaţii, Editura Artecno Bucureşti; Instalaţii sanitare.

NOTĂ: Se vor studia de către candidaţi actele normative indicate, cu toate completările şi modificările ulterioare ale acestora.

15-28 decembrie 2021, între orele 09:00-14:00 – depunerea dosarelor

29 decembrie 2021 – validarea dosarelor

30 decembrie 2021 – afişarea listei cu candidaţii

05 ianuarie 2022, în intervalul orar 11:00-13:00 – desfăşurarea probei scrise 05 ianuarie 2022, ora 14:00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă 05 ianuarie 2022, ora 14:30-15:30 – depunere contestaţii

05 ianuarie 2022, ora 16:00 – afişarea rezultatelor finale la proba scrisă

06 ianuarie 2022, în intervalul orar 10:00-11:00 – proba practică 06 ianuarie 2022, ora 12:00 – afişarea rezultatelor la proba practică 06 ianuarie 2022, ora 12:30 – afişarea rezultatelor finale.