Concurs de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent

Concurs de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Buget Finanţe, Contabilitate, Impozite si Taxe, Resurse Umane, comuna Buneşti, judeţul Vâlcea.

Primăria comunei Bunesti cu sediul în comuna Buneşti, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad professional asistent, concurs organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020, prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Buneşti, judeţul Vâlcea;

 • Proba scrisă va avea loc în data de 01.2021, ora 10:00.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 • studii universitare de licenţa absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta, in domeniul stiinte economice.
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 1 an. Candidaţii trebuie sa indeplineasca condiţiile generale prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, în termen de 20 zile de la publicarea anunţului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici si al primăriei Bunesti, respectiv în perioada 24.12.2020 – 12.01.2020 si vor cuprinde următoarele documente :

 1. formularul de înscriere prevăzut in anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă si după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. adeverinţa care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securităţii sau colaborator al acesteia, in condiţiile prevăzute de legislaţia specifica;

Adeverinţele care au alt format decât cel prevăzut la lit.f) trebuie sa cuprindă elemente similar celor prevăzute in anexa nr. 2D si din care să rezulte cel puţin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia / acestora, temeiul legal al desfăşurării activitații, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice. Concursul va consta în:

 • Proba scrisa;
 • Interviu

* Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

Perioada timpului de lucru: este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 • Bibliografia de concurs, se afişează la sediul instituţiei, la locul de desfăşurare a concursului, respectiv sediul Primăria Comunei Bunesti şi pe site-ul Primăriei comunei Buneşti, judeţul Vâlcea (primaria-bunesti.ro);
 • Relaţii suplimentare se vor solicita de la sediul Primăriei comunei Buneşti, judeţul Vâlcea, sau la telefon 0250/774490, persoana de contact Radu Mariana, secretar general cu delegaţie.

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE- INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI BUGET FINANŢE, CONTABILITATE, IMPOZITE SI TAXE, RESURDE UMANE, COMUNA BUNESTI, JUDEŢUL VALCEA:

 

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, REPUBLICATA
 2. OUG 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 3. LEGEA 202/2002 PRIVIND EGALITATEA DE SANSE INTRE FEMEI SI BARBATI, REPUBLICATA, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 4. ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 137/200 PRIVIND PREVENIREA SI SANCŢIONAREA TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE, REPUBLICATA, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 5. LEGEA NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 6. HOTARAREA GUVERNULUI NR. 1/2016 PRIVIND NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 7. LEGEA 207/2015 PRIVIND CODUL DE PROCEDURA FISCALA, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 8. ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 27/2002 PRIVIND REGLEMENTAREA ACTIVITATE DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 9. LEGEA 273/2006 PRIVIND FINANŢELE PUBLICE LOCALE, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 10. ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENŢIILOR, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

 

FISA POSTULUI

 

Atribuţiile postului:

 • Urmăreşte intocmirea şi depunerea in termenele cerute de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili, persoane fizice;
 • Gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil,grupate intr-un dosar fiscal unic;
 • Întocmeşte documentaţiile necesare in limita competenţei şi propune acordarea de amânări sau eşalonări, reduceri, scutiri in baza cererilor impuse de contribuabili şi conduce evidenţa facilitaţilor acordate;

  Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din evidenţă privind impozitele şi taxele locale;

 • Desfaşoara activitate de executare silită a persoanelor fizice si juridice şi cea de stingere a creanţelor conform prevederilor legale in vigoare;
 • înfiinţează popriri pe veniturile realizate de debitori, urmăreşte respectarea popririlor inflinţate asupra terţilor popriţi, precum şi societăţilor bancare şi stabileşte, după caz, masurile legale pentru executarea acestora;
 • Evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire;
 • întocmeşte borderoul de debite pentru titlurile executorii primite de la alte unităţi care in prealabil au fost verificate şi urmează să fie confirmate;
 • întocmeşte borderoul de scădere pentru actele de scădere aprobate, procese verbale de constatare a solvabilităţii şi diferite referate, precum şi pentru debitele retrase de unităţile care le-au transmis;
 • întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare silită de la alte unităţi şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;
 • Asigură incasarea creanţelor faţă de bugetul local, in termenul de prescripţie şi propune măsuri de recuperare a celor prescrise din culpa persoanelor vinovate de prescrierea acestora;
 • Pe baza datelor deţinute, analizează şi hotărăşte măsurile de executare silită in aşa fel incât realizarea creanţei să se facă cu rezultate cât mai avantajoase, ţinând seama de interesul imediat al consiliului local, cât şi de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit;
 • întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare;
 • Asigură şi organizează atunci când este cazul ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate, precum şi valorificarea bunurilor sechestrate;
 • Numeşte custodele şi administratorul sechestrului şi propune spre aprobare indemnizaţia acestora;
 • Efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate;
 • Organizează şi asigură in condiţiile legii valorificarea bunurilor sechestrate;
 • întocmeşte documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili;
 • Verifică periodic contribuabilii inscrişi in evidenţa separată şi urmăreşte starea de insolvabilitate pentru aceştia, in cadrai termenului de prescripţie local;
 • Soluţionează cererile plătitorilor prin care se solicită relaţii referitoare la aplicarea executării silite şi a modalităţilor de stingere a creanţelor;
 • Desfăşoară activitatea de incasare pe teren a debitelor restante de la persoane fizice si juridice, amenzile aplicate de serviciile proprii ale primăriei şi cele preluate de la instituţiile şi agenţii economici care constituie venituri la bugetul local;
 • Preia in evidenţă debitele pentru titlurile executorii primite de la alte unităţi, care in prealabil au fost verificate şi urmează a fi confirmate;
 • Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor in evidenţele sintetice şi analitice şi asigură gestionarea lor pentru contribuabili persoane fizice;
 • Propune, in condiţii prevăzute de lege, restituirea de impozite şi taxe, compensări intre impozitele şi taxele locale;
 • Soluţionează in termen cererile depuse de contribuabilii persoane fizice;
 • Transmite documentaţia pentru urmărire în cazul diferenţelor de impozite şi taxe, penalităţi de intârziere şi amenzi stabilite persoanelor fizice;
 • Efectuează analize şi intocmeşte informări in legătură cu constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei;
 • Constată şi stabileşte impozitele şi taxele locale prevăzute de lege, datorate de persoanele fizice;
 • ţine evidenjţa obligaţiilor fiscale pentru fiecare plătitor de impozite şi taxe locale, precum şi a plăţilor efectuate de aceştia in contul obligaţiilor bugetare;
 • Stabileşte dobânzi şi penalităţi pentru neplata obligaţiilor la bugetul local;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de conducerea primăriei privind impozitele şi taxele locale;
 • Verifică periodic sinceritatea declaraţiilor depuse de contribuabili stabilind, după caz, diferenţe faţă de impunerea iniţiala;
 • Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice care incalcă prevederile legale;
 • Efeetuează acţiuni de control in vederea identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală. In funcţie de situaţiile apărute, solicită sprijinul altor compartimente din primărie;
 • Verifică persoanele fizice asupra determinării materiei impozabile reale, precum şi asupra stabilirii impozitelor şi taxelor datorate bugetului local şi stabileşte in sarcina contribuabililor diferenţe de impozite şi taxe;
 • Urmăreşte incasarea impozitelor şi taxelor locale şi informează din timp conducerea primăriei despre realizarea sau nerealizarea acestora;
 • Preia pentru urmărire şi executare silită sumele restante;
 • Răspunde de păstrarea şi evidenţierea tuturor documentelor ce fac obiectul activităţii desfăşurate, urmărind circuitul acestora in cadrul legal;
 • Indosariază şi arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activităţii desfăşurate;
 • Asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;
 • Colaborează cu organele Ministerului Administraţiei şi Internelor, organele Ministerului Justiţiei şi alte organe ale administraţiei publice, in vederea incasării creanţelor prin executare silită sau alte modalităţi;
 • Soluţionează şi rezolvă orice alte lucruri privind incasarea creanţelor bugetului local, in baza sarcinilor din legislaţia fiscală, repartizate de conducere;
 • Asigura şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din evidenţa privind impozitele şi taxele locale;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de conducerea primăriei privindincasarea şi executarea creanţelor bugetare;
 • Suplineşte casierul pe perioada cât lipseşte, pentru ca operaţiunile de casa să nu fie intrerupte;
 • Îşi însuşeşte şi respectă Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Stabileşte procedurile ce trebuie urmate/aplicate in vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanţi, in limita competenţelor şi reponsabilitaţilor specifice, aşa cum decurg din atribuţiile structurei respectiv;
 • Informează prompt şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul structurii;
 • Promovează respectul reciproc, colaborarea şi transparenta în interiorulinstituţiei precum şi in relaţiile cu persoanele din afara acesteia ;
 • Răspunde de menţinerea, in cadrul locului de munca, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru ;
 • Răspunde de pastrarea secretului profesional si de serviciu, precum si de confidenţialitatea datelor si informaţiilor privind activitatea compartimentului;
 • Trebuie sa cunosca şi sa respecte prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statului funcţionarilor publici, Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei Comunei Buneşti, Regulamentului de ordine interioară a aparatului de specialitate al primarului comunei Buneşti, precum şi legislaţia aplicabila domeniului de activitate;
 • Respecta regulile de securitate, sanatate in munca specifice locului de munca, conform Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si a Legii nr. 481/2004 privind protecţia civila;
 • Respecta normelor de securitate impotriva incendiilor specifice locului de munca, conform Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
 • întreţine locul de munca si obiectele de inventar din dotare;
 • îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducătorul instituţiei sau de şeful ierarhic superior;