Modificările şi completările aduse O.U.G. nr. 111/2020 prin O.U.G. nr. 26/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

1. A fost introdusă o nouă perioadă asimilată la art. 2 alin. (5), respectiv perioada cât persoanele au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020;

2. A fost modificat art. 7 referitor la stimulentul de inserţie, astfel:
> La alin. (1) au fost introduse două cuantumuri ale stimulentului de inserţie, de 1.500 lei, respectiv de 650 lei, în funcţie de data realizării de către persoana îndreptăţită de venituri (înainte sau după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi);
> La alin. (2) se prevede că persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserţie de 650 lei după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi. Acest stimulent de inserţie se acordă inclusiv persoanelor care au beneficiat de stimulentul de inserţie înainte sau după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi;
> Stimulentul de inserţie acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu dizabilităţi, nu se cumulează cu indemnizaţia care se acordă pentru copilul cu dizabilităţi cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani;
> Stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei se acordă şi în situaţia în care certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului expiră după împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.
> In situaţia persoanei îndreptăţite care beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei, al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea vârstei de 3 ani, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani. în această situaţie, prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptăţită şi a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.
Atenţie! – a fost abrogată prevederea referitoare la obţinerea de venituri supuse impozitului cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap în vederea acordării stimulentului de inserţie până la 3, respectiv 4 ani.

3. A fost completat aft. 12, astfel:
> Condiţia de a locui în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi de a se ocupa de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora, se consideră îndeplinită şi în situaţia în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptăţită, împreună cu copilul pentru care se stabileşte dreptul, îşi stabileşte temporar reşedinţa în altă ţară.
> A fost definit termenul „temporar”, prin care se înţelege o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situaţiile, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. k) şi x):
– au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
– au fost trimişi în misiune permanentă în străinătate pentru care condiţia de a locui în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi de a se ocupa de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora se consideră îndeplinită pe toată perioada de însoţire ori în care se află în misiune.”

4. La art. 14 alin. (4) s-a prevăzut modalitatea de comunicare a deciziilor, respectiv direct sau prin poştă, inclusiv poşta electronică sau orice alt mijloc de comunicare.

5. La art. 15 se introduce un nou termen pentru depunerea cererii în vederea stabilirii dreptului la stimulentul de inserţie, respectiv „începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului pe venit (…), dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată; ”.

6. La art. 16 s-au prevăzut două noi situaţii de suspendare a plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului, astfel:
– agenţia teritorială constată că pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;
– în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor.
în aceste situaţii de suspendare, agenţia teritorială verifică, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, cauzele care au condus la suspendarea plăţii. în situaţia în care în urma verificărilor nu se constată una din cauzele care conduc la încetarea dreptului, atunci plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se reia cu ziua următoare finalizării termenului, în cuantumul anterior sau, după caz, în cuantumul recalculat, inclusiv pentru perioada de suspendare, (vezi art. 18 completat cu alin.(5)

7.  Art.17 a fost modificat, astfel:
> Vârsta la care încetează dreptul la stimulentul de inserţie se majorează de la 2 la 3 ani, respectiv de la 3 la 4 ani, în cazul copilului cu dizabilităţi;
> A fost abrogat următorul motiv de încetare: „beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi nici nu se află în concediul pentru creşterea copilului”;
> A fost prevăzut ca motiv de suspendare: „copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi şi beneficiarul nu mai realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 3”
Atenţie! – S-a prevăzut că plata stimulentului de inserţie nu se suspendă în situaţia persoanelor îndreptăţite aflate în plata stimulentului de inserţie care solicită următoarele concedii medicale:
a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
d) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal. cu excepţia celui pentru maternitate;

8. La art. 18 s-a prevăzut că, în situaţia de suspendare în care beneficiarul nu mai realizează venituri şi solicită concediul pentru creşterea copilului, plata stimulentului de inserţie se reia în cuantum de 1.500 lei sau de 650 lei, în funcţie de vârsta copilului.
De asemenea, a fost completat cu alin. (5). care prevede verificarea ce se va face pe perioada suspendării indemnizaţiei pentru creşterea copilului, cum am arătat mai sus la punctul 6.

9. La art. 24 a fost introdus alineatul (1^1), care prevede o excepţie de la modul de recuperare al sumelor reprezentând drepturile prevăzute OUG nr. 111/2010, pentru angajaţii sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, respectiv faptul că sumele încasate necuvenit se recuperează de la aceştia în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, iar nu potrivit OUG nr. 44/2014, cum este regula prevăzută pentru toţi ceilalţi beneficiari.

10. La art. 24 a fost modificat alin.(5), prin abrogarea următoarei prevederi:
„Decizia prevăzută la alin. (1) constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut la alin. (1)”.

11. Art. 25 alin. (2) lit. b) a fost completat în sensul că este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în toate situaţiile pe plată a stimulentului de inserţie prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2).
Vechea prevedere a alin.(3) a fost abrogată („interdicţia prevăzută la alin.(2) se extinde, o singură dată, cu 6 luni, după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate.”) şi înlocuită.
Astfel, la alin. (3) au fost preluate prevederile alin. (4) şi completate cu prevederi referitoare la cadrele militare, în sensul că se poate dispune încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în situaţiile prevăzute la art. 90 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Alineatele (5) şi (6) au devenit (4) şi (5), iar în ce priveşte:
– obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu
– interdicţia angajatorului de a restricţiona accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserţie,
au fost extinse la toate situaţiile de acordare a stimulentului de inserţie prevăzute la art. 7.

12. Art. 31 se completează prin introducerea alineatului (7), astfel: Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, altele decât cele prevăzute de art. 16 alin. (3) – respectiv sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean sau venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel net nu depăşeşte de 5 ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2) – au dreptul la un stimulent de inserţie, în cuantum de 650 lei.

13. Art. 32 se completează prin introducerea alineatului (6), astfel:
Persoanele care beneficiază de programul de lucru redus la 4 ore pot opta între acordarea indemnizaţiei egală cu 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului (în prezent, 1250 lei) şi acordarea stimulentului de inserţie în cuantum de 650 lei.

14. La art. 35 se introduce litera dA1), care reglementează un nou termen pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2 ), respectiv:
– de la data realizări veniturilor supuse impozitului, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la acea dată;

15. Articolul 37 alineatul (1), după litera j) s-a introdus o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
,,k) persoana îndreptăţită nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită acordarea concediului pentru îngrijirea copilului. “
Notă:
Suspendarea drepturilor prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) de care beneficiază oricare din părinţii fireşti sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 111/2010, intervine în cazul în care aceştia nu mai realizează venituri supuse impozitului si solicită concediul pentru îngrijirea copilului, adică în situaţia în care aceste persoane se află în stimulent de inserţie şi solicită concediul de creştere copil.
Se vor avea în vedere modificările art. 31 si art. 31, prin completările aduse de pct. 17 şi pct. 18 din OUG nr. 26/2021, respectiv posibilitatea de a beneficia de stimulentul de inserţie :
Art. 31 alineatul (7) – “Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul prevăzut la alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, altele decât cele prevăzute de art. 16 alin. (3), au dreptul la un stimulent de inserţie, în cuantum egal cu cel prevăzut la art. 7 alin. (2).

16. La articolul 37, alineatul (4) se modifică şi va avea urmatorul cuprins:
(4) Reluarea acordării drepturilor prevăzute la art. 31, suspendate în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), se face la cerere, prevederile art. 18 alin. (1) – (3) aplicându-se corespunzător.”
Notă:
în cazurile de suspendare prevăzute la art. 16 alin. (2) şi art. 17 alin. (2) şi (3), acordarea drepturilor prevăzute la art. 31, se face doar la cererea noului beneficiar, astfel:
– în termen de 60 zile lucrătoare de la data la care s-a produs suspendarea: drepturile se cuvin de la data suspendării,
– dacă cererea este depusă peste acest termen de 60 de zile, drepturile se acordă de la data depunerii cererii.
Reluarea drepturilor pentru cazurile art. 16 alin. (2) lit. i) şi art. 17 alin.(2) lit. b se face în baza cererii, începând cu ziua următoare dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la acea dată.
Reluarea drepturilor pentru cazurile prevăzute la art; 16 alin. (2) lit. i) şi art. 17 alin. (2) şi (3) se face cu data depunerii cererii pentru toate celelalte situaţii.

17. La art. II si art. III din OUG nr. 26/2021 se prevede că în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prin hotărâre a Guvernului.
ART. III
Prevederile art. I intră în vigoare odată cu intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II. – ceea ce înseamnă că majorarea şi condiţiile de acordare a stimulentului de inserţie prevăzute de art. 7 din O.U.G. nr. 111/2010, aşa cum a fost modificat de O.U.G. nr. 26/2021, precum şi toate celelalte prevederi, se vor aplica odată cu intrarea în vigoare a hotărârii care va modifica H.G. nr. 52/2011!

18. La art. IV din OUG nr. 26/2021 se stipulează ca prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată prin Legea nr.. 132/2011, cu modificările şi completările Ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copiilor şi/sau de stimulentul de inserţie;
b) realizează venituri supuse impozitului din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
c) copiii nu au împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi (2) în vederea acordării stimulentului de inserţie, potrivit alin. (1), de la data intrării în vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, persoanele depun o nouă cerere în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată.
(3) în situaţia în care se depăşeşte termenul prevăzut la alin. (2), stimulentul de inserţie se acordă de la data depunerii cererii, ceea ce înseamnă că până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani pentru copilul cu dizabilitate, persoanele care realizează venituri (indiferent de data de la care au început să realizeze venituri) pot beneficia la cerere de stimulent de inserţie în valoare de 650 lei până la împlinirea vârstelor de mai sus.
Stimulentul se va acorda de la data intrării în vigoare a hotărârii de modificare a H.G. nr. 52/2011, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii. După acest termen, se va acorda de la data depunerii cererii până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, repectiv 4 ani pentru copilul cu dizabilitate.