Concurs ocupare post: buldoexcavatorist, sofer

ANUNŢ CONCURS

Primăria Comunei Bunesti, cu sediul în localitatea Bunesti, str.Principală, nr.l, judeţul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante, aprobate prin H.G. 286/2011, modificat si completat prin H.G. nr.1027/2014:
1) buldoexcavatorist
2) şofer

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale de participare:

 1. cetatenia romana, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spaţiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exerciţiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.  indeplineste condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedica infaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 1. Sa aiba studii liceale;
 2. Sa faca dovada absolvirii unui curs in specialitatea de conducere si manevrare a utilajelor grele si de terasamente ( pentru postul de buldoexcavatorist);
 3. Sa deţină permis de conducere categoria B,C,C+E ;
 4. Apt din punct de vedere fizic si medical pentru activităţi de întreţinere si reparaţii;
 5. Abilitaţi in conducere si manevrare a buldoexcavatorului/tractorului si altor utilaje;
 6. Nu necesita experienţa.

Concursul se va desfasura respectând calendarul activitatiilor pentru organizarea si desfasurarea concursului stabilit prin dispoziţia primarului, la sediul Primăriei in data de 10.09.2021 , orele 10:00 probă scrisă , proba practica in data de 13.09.2021,orele 10:00 si proba de interviu in data de 13.09.2021 ora 14:00.

Pentru Înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs pana in data de 02.09.2021 orele 14:00 la Secretariatul din cadrul Primăriei Comunei Buneşti, acesta conţinând următoarele documente,conform art.6 din H.G. 286/2011:

 1. cerere de inscriere la concurs adresata conducătorului autoritatii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta indeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă insotite de documentele originale,in vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficiala www.primaria-bunesti.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Bunesti,

 

Documente atasate: