Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 in anul 2020

ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 10 la normele metodologice)

 

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020

Subsemnata, Radu Mariana., responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001. cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:

 • Foarte bună
 • Bună
 • Satisfăcătoare
 • Nesatisfăcătoare

 

îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2020:

 1. Resurse şi proces
 2. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?
 • Suficiente
 • Insuficiente

 

 1. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt:
 • Suficiente
 • Insuficiente

 

 1. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes
 • Foarte bună
 • Bună
 • Satisfăcătoare
 • Nesatisfăcătoare

 

 1. Rezultate
 2. Informaţii publicate din oficiu
 3. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?
 • Pe pagina de internet:
 • La sediul instituţiei
 • în presă
 • în Monitorul Oficial al României
 • în altă modalitate:

 

 1. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?
 • Da
 • Nu

 

 1. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-au aplicat?
  a) S-a trecut la difuzarea informaţiilor,cu precădere prin modalităţile moderne de publicare-afisare (scanat e-mail),care au avantajul de a ajunge cu eficienta si rapiditate la grupul tinta.

 

 1. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege?
 • Da, acestea fiind:
 • Nu
 1. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?
 • Da
 • Nu
 1. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis ?

Dotare logistica, furnizarea in termen a documentelor in vederea afisarii-publicarii, imbunatatirea accesului la pagina proprie de internet.

 1. Informaţii furnizate la cerere
1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public în funcţie de solicitant După modalitatea de adresare
de la persoane fizice de la persoane juridice pe suport hârtie pe suport electronic verbal
1 1   1    

 

Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)  
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice  
c) Acte normative, reglementări  
d) Activitatea liderilor instituţiei  
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 1
f) Altele, cu menţionarea acestora:  

 

                           
2.

Număr

total

de

solicit

ări

soluţio

nate

favora

bil

Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes
Redirecţionate către alte instituţii în 5 zile Soluţionate favorabil în termen de 10 zile Soluţionate favorabil în termen de 30 zile Solicitări

pentru

care

termenul a fost depăşit

Comunicare

electronică

Comunicare în format hârtie Comunicare

verbală

Utilizarea

banilor

publici

(contracte,

investiţii,

cheltuieli

etc.)

Modul de îndeplinire a

atribuţiilor

instituţiei

publice

Acte

normative,

reglementări

Activitatea

liderilor

instituţiei

Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu

modificările

Şi

completările

ulterioare

Altele (se precizează care)
                           
 1. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:
  • Nu este cazul;
 1. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?
  • Nu este cazul;

4.2……………….

5. Număr total de solicitări respinse Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes
Exceptate,

conform

legii

Informaţii

inexistente

Alte motive (cu precizarea acestora) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice Acte

normative,

reglementări

Activitatea

liderilor

instituţiei

Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare Altele (se precizează care)

1.             situaţie câini fără stăpân-1

2. doc distruse la termen-1

3.  doc inexist

                   

 

5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate): Nu este cazul;

 1. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă_________________________________________________________________________________________ i
6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Soluţionate

favorabil

Respinse în curs de soluţionare Total Soluţionate

favorabil

Respinse în curs de soluţionare Total
0 0 0 0 0 0 1 1
 1. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public
7.1. Costuri
Costuri totale de funcţionare ale compartimentului Sume încasate din serviciul de copiere Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină) Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii serviciului de copiere?
Nu exista compartiment specializat    
 • Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public
 1. Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?
 • Da
 • Nu
 1. Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

Crearea unei bibiloteci virtuale

Dotare logistica,furnizarea in termen a documentelor in vederea afisarii-publicarii,imbunatatirea accesului la pagina proprie de internet.

 1. Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public: